is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangelegd en te Brussel gevestigd, dat met het te Amsterdam gehouden wordende groothoek een guheel zal uitmaken.

Het dubbel van dat bijboek zal te Amsterdam> ter behoorlijke controle, door de Administratie van het grootboek warden gehouden, en zal het bijboek te Brussel altoos gesloten worden veertien dagen vóór het begin der rentebetaling te yJ msterdam.

Sg. Bij het grootboek te Amsterdam zal de rentenbetaling altï|d beginnen met den ïsten Januari en jsten Juli van elk jaar ; en zullen zoodanige schikkingen getroffen worden , dat deze rentebetaling in de eerste helft van elke dier beide maanden kan afloopen.

4o, Dc schuldeischers, die op het bijboek ingeschreven zijn, zullen even als die, welke op het grootboek te Amsterdam zijn ingeschreveu, hunne vervallen renten bij bet grootboek te Amsterdam kunnen ontvangen ; doch , indien zij zulks niet mogten verkiezen , zullen hunne renten te Brussel worden voldaan.

Tot dat einde zal met den i6den van de maand, waarin de renten te Amsterdam betaald worden, te Brussel een begin met de rentebetaling worden gemaakt en dezelve in veertien dagen moeten afloopen.