is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Raad van State gehoord ,

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen , ddt de zoodanige die eene provisionele vrijstelling van den dienst bij de nationale militie mogten willen reclameren , uit hoofde van den dienst eens broeders bij Onze koloniale troepen, of bij Onze zeemagt, daarvan zullen moeten doen blijken door een certificaat, in het eeiste geval, door het departement voor het Publieke Onderwijs , de Nationale Nijverheid en de Koloniën, en in het laatste geval, door het departement van Marine op te maken, overeenkomstig het model bij dit besluit gevoegd; zullende bij gebreke van zoodanig certificaat «le vrijstelling niet kunnen worlen toegestaan.

Afschriften van dit besluit zullen worden gezonden aan Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën , en voor de Marine, ten einde voor de uitvoering daarvan , elk voor zoo veel hem aangaat , te zorgen, en voorts gelijk afschrift aan den Raad van State, tot informatie.

Brussel den t rden October tilss.

WILLÉ M.

Van wege den Koning ,

3. G. DE MEY VAN STREEFKERK.