is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bepiilungen nopens de voorbereidende maatregelen ter verwisseling.

4. De houders van rekening in het grootboek def nationale uitgestelde schuld, welke aan de verwisseling deel nemen , zullen bunne uitgestelde schuld bij de directie van het grootboek kunnen doen overschrijven , op eene aldaar te openen rekening ten name van amortisatie-syndikaat (rekening van nationale uitgestelde schuld afgeschreven aan het) , overeenkomstig de wet van 27 December 1822.

5. Om zulks gemakkelijk te maken zal door dë directie van het grootboek verkrijgbaar worden gesteld een afzonderlijk formulier van overschrijving-biljet , waarbij het passeren der anderzinsr noodzakelijke procuratien worden voorgekomen, mits de houder van rekening, waar ook woonachtig, deze billetten zelve onderteekene en deze onderteekening, voor administrateuren van publieke gekwalificeerde rekeningen voorzien worde van eene legalisatie door het gemeentebestuur hunner woonplaats , kosteloos, te stellen, waaruit blijkt dat zij in de daad die genen zijn welke met de administratie van zoodanig gesticht zijn belast.

6. Voor deze overschrijving zal de directie vau het grootboek der nationale schuld aan de belanghebbenden een bewijs uitgeven , dat inmiddels hun kapitaal vertegenwoordigt; in dit bewijs zal hel hoofd

A 3