is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdeeling toegestaan, zal nimmer kunnen worden aangqvoerd tot bewijs van vermaagschappirig.

56. Wanneer iemand gronden heeft, om van voornaam te veranderen, of voornamen bij de zijne te voegen , zal bij zich te dien einde bij een verzoekschrift kunnen wenden aandearrondissements-regtbank van zijne vaste woonplaats, welke deswege, na verhoor van het openbaar ministerie, zal beslissen.

°7' Wanneer de regtbank de verandering of bijvoeging van voornamen toestaat, zal de uitspraak worden ter hand gesteld aan den ambtenaar van den burgerlijken stand van de geboorteplaats van den verzoeker, ten einde door dien ambtenaar op de loopende ïegisters te worden ingeschreven , en daarvan melding gemaakt op den kant der geboorte-acte.

ZEVENDE AFDEELING.

Van. de verhel ering der acten van den burgerlijken stand.

58. Wanneer geen.e registers hebben bestaai*; wanneer imlatingen 'daarin hebben plaats gehadof wanneer in de ingeschrevene acten dwalingen of andere misslagen zijn begaan, zal zulks grond tot dc verbetering derzelve opleveren.

59. Het verzoek tot verbetering zal alleen kun-

B 0