is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der goederen, welke het vermogen van den minderjarigen uitmaken.

Wanneer de vader of de moeder in gebreke blijft, om vóór het aangaan van het huwelijk aan dit voorschrift te voldoen , verliest dezelve de voogdij , .en zal erheen ander voogd benoemd worden.

14. De vader, of, bij gebreke van dien, demoeder, heeft de voogdij zijner of harer natuurlijke wettiglijk erkende kinderen.

' (-<>7 , j's 'T/.V7' at.r ■

VIERDE AFDEELING.

Van de voogdij, door den vader of de moeder opgedragen.

15. De langstlevende der ouders alleen heeft het regt, om eenen voogd over zijue minderjarige kinderen te benoemen.

Hij zal zelfs verscheidene personen kunnen benoemen , ten einde, bij ontstentenis van den eenen, elkander iu de voogdij optevolgen.

16. De benoeming van den Voogd geschiedt bij uiterste wilsbeschikking of bij elke andere authentieke en bijzonderlijk daartoe ingerigte acte.

Vj, Wanneer de moeder hertrouwd zijnde ,niet is

A i