is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

familie i* aangeduid , zal de benoeming dadelijk van kracht zijn.

indien daarentegen de keuze opeen ander persoon valt als die door de meerderheid is opgegeven, zal de kantons-regter, wanneer een of ander der tegenwoordig zijnde bloedverwanten of aangehuwden Zulks vordert, verpligt zijn om het proces-verbaal onverwijld aan de arrondissement-regtbank intezenden , welke, na verhoor of behoorlijke oproeping van dezelfde nabestaanden , de benoeming zal moeten goedkeuren , of wel definitivelijk eenen voogd aanstellen.

24. Wanneer geene bloedverwanten of aangehuwden van den minderjarigen binnen het Koningrijk aanwezig zijn, of ook wel, wanneer geen der nabestaanden , behoorlijk opgeroepen, verschijnt, zal de kantons-regter alléén tot de keuze van den voogd overgaan.

Indien de opgeroepen nabestaanden slechts gedeeltelijk zgn opgekomen, zal de benoeming plaats hebben , na verhoor der tegenwoordig zijnde bloedverwanten of aangehuwden.

25. De benoeming van een' voogd geschiedt op het verzoek van de bloedverwanten van den minderjarigen , van zijne schuldeischers, of andere belanghebbende partijen, of zelfs ambtshalve door den kantons-regter der vaste woonplaats van den minde?-» jarigen.