is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66. Da voogd vermag eene erfenis, aan den min-? derjarigen opgekomen, niot anders aanvaarden dan onder benefleie van inventaris.

. Itj\ ermag geene erfenis te verwerpen, zonder daartoe, op de wijze bij art. 5g vermeld , verlof bekomen te bebben.

67. Hetzelfde verlof wordt vereisebt tot bet aannemen eener gifte aan eenen minderjarigen gedaan; zij zal ten onzigte van den minderjarigen dezelfde gevolgen bebben als ten opzigte van een meerderjarig persoon.

63. Geen voogd mag eene regtsvordering aanleggen betrekkelijk de onroerende regten van den miniderjarigen, noch ook berusten in eene eisch daartoe betrekkelijk, zonder vooraf voormeld verlof te hebben verkregen.

De voogd, die zonder redelijke grond in naam van den minderjarigen eene regtsvordering beeft aangevangen of volgehouden , kan tot betaling der proceskosten , uit zijne eigene beurs , worden verwezen.

69. Dezelfde verlof wordt vereisebt, wanneer de

^oogd eene scheiding of verdeeling wil vragen; doch Lan bij, zonder dat verlof, antwoorden op een eisch tot verdeeling tegen den minderjarigen gedaan.

70. De regelen, welke ten opzigte der scheiding