is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klinnen Worden ingetrokken op verzoek van den vader, moeder of curator.

87. Van den dag af waarop de haüdligting is ingetrokken, zal de minderjarige onder de voogdij terugkeeren en daaronder blijven tot dat Lij zijnu volle meerderjarigheid zal bereikt Lebben. — Ingeval van intrekking , zullen de bemoeijenissen van den curator ophouden, en, bij gebreke van eenen wettelijken voogd, in de voogdij worden voorzien op do wijze als bij de 6d« afdeelingvan dezen titel is voorgeschreven.

VIJFTIENDE AFDEELING.

Van venia astatis , of brieven van meerderjarigverklaring.

88. Venia aetalis of brieven van meerderjarigverïdaring zullen, op verzoek van den minderjarigen, door den Hoogen Raad kunnen verleend worden.

89.' Dat verzoek zal niet kunnen worden toegestaan wanneer de minderjarige den vollen ouderdom vaii twintig jaren niet bereikt heeft.

90. De Hooge Raad zal, alvorens op het verzoek -e beshsscn, den vader, en bij gebreke van den va-

G