is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ondervraging,, ter zijner woonstede móeten gé« schieden, door één of meer daartoe benoemde regters, door den griffier vergezeld, en in allen gevalle in tegenwoodigheid van het openbaar ministerie.

De ondervraging ftd niét vroeger plaats kannen hebben, dan nadat <00 wel het verzoekschrift als het verslag, bevattende de door de bloedverwanten gehitte gevoelens, aan den genen wiens onder curatele stelling verzocht is, zullen zijn beteekend geworden*

9. Indien de regtbank, öa verhoor of behoorlijke oproeping van de bloedverwanten of aanbehuwden , en na verhoor van dengenen, wiens onder curatele stelling verzocht is, oordeelt op eene genoegzame Wijze te zijn ingelicht, zal zij, zonder eenige verdere formaliteiten, op het verzoekschrift kunnen beschikken ; in het tegenovergestelde geval zal zij het hooren van getuigen bevelen, ten einde de aangevoerde daadzaken tot klaarheid te brengen.

10. Na het eerste verhoor zal de regtbank , zoö daartoe termen zijn, eenen provisionelen bewindvoerder benoemen, om voor den persoon en dö goederen van dengenen wiens onder curatele stelling verzocht is, zorg te dragen.

11. Het vonnis op een verzoek van curatele za! niet anders dan in eene openbare teregtzitting kun-

A 3