is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pients-rcgtbank te wenden, zoo zij vermeent dooi- de beschikkingen van den eersten regter benadeeld te zijn.

21. Een onder curatele gesteld persoon, staat gelijk met eenen minderjarigen. De wetsbepalingen omtrent de voogdij over minderjarigen, bij art. 3, 4 en 5 der tweede afdeeling, bij art. 52 tot en met art. 4i van de 8st8 afdeeling, bij de gde , iode ea xi«k afdeeling , bij art. 5o, 52, 53, 54, 57 en volgende van de 12de afdeeling, en bij de i3de afdeeling van den titel voorkomende, zij ^insgelijks op curatele toepasselijk.

22. Indien de onder curatele gestelde persoon tuinder jarige kinderen heeft , en de mede-echtgenoot overleden is , of zich buiten de mogelijkheid bevindt om de voogdij te kunnen waarnemen, zal de curator van den onder curatele gestelden insgelijks voogd van die minderjarigen zijn.

20. De inkomsten van den genen, die uit hoofde van onnoozelheid, krankzinnigheid of razernij is onder curatele gesteld, moeten bijzonderlijk besteed worden om diens lot te verzachten en zijne genezing te bevorderen. Na verhoor of behoorlijke oproeping van den toezienden curator en van de bloedverwanten of aangehuwden van den onder curatele gestelden, kan de kantons-regter, op verzoek van den curator, en naar mate van den aard der ziekte, de fortuin van den onder curatele gestelden, be-