is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fret genoemd waardje, de vereischte hoeveelheid bekwame klei-aarde tot Let opmaken van den dijk, ruimschoots was te krijgen;

Gezien al de stukken en akten tot de voorschrevene zaak betrekkelijk;

Den Raad van State gehoord;

In aanmerking nemende:

i°. Dat het buiten tegenspraak is, dat de appellant ten dezen geenzins op eigen gezag en zonder wetttige oorzaal- verhakkingen van griendhout en ontgravingen, mitsgaders vervoer van aardspecie op den eigendommehjken grond der geïntimeerde heeft gedaan, maar zulks niet anders heeft verrigt dan op eene voorafgegane aanwijzing van het dij Mes tuur van den ALblasserwaard, hetwelk, krachtens het wettig gezag aan hetzelve bij het bestaande polderreglement toegekend, de klei-aarde van het waardje de Bol, onbekwaam , de aarde integendeel in de griend van de geïntimeerde bekwaam verklaard heeft;

a'5. Dat tot het doen dier aanwijzing het dijksbestuur niet alleen bevoegd is krachtens oude instellingen eu regten, waarbij de respective dijkbesturen gehandhaafd zijn, zoo wel bij

A 2