is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben kunnen worden toegelaten , alvorens uitdrukkelqk te zijn gerehabiliteerd; strekkende gemeld rapport tevens tot het nemen van maatregelen , ten einde de hieruit ontstane zwarigheid uit den weg te ruimen ;

Den Raad van State gehoord ,

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, dat de bovengemelde personen, wanneer zij in het gevalkomen van te moeten bewijzen aan hunne verpligting ten aanzien van de nationale militie te hebben voldaan, biervan zullen doen blijken door het certificaat L. L. bij de wet van 8 Januari 1817 (staatsblad no. ij voorgeschreven , te welken einde hetzelve, voorde voormelde gevallen, bij deze wordt geamplieerd als volgt:

Dat N. N. enz. de inschrijving voor de nationale

militie in het jaar verzuimd hebbende, hij

vervolgens door den Militieraad of Gedeputeerde Staten, zitting houdende enz. of, hij als tot eene onteerende straf zijnde veroordeeld geweest (of hebbende ondergaan), inde nationale militie met is toegelaten geworden.

Dat N. N, enz. (in te vullen volgens het certificaat), voorts hij als tot eene onteerende straf, en verder als in het vorige geval.