is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o. van Ons, wanneer de inzameling zich tot meer dan ééne provincie uitstrekt.

Zo. Dat de plaatselijke en provinciale besturen dergelijke autorisatiën tot het ophalen van aalmoezen, nimmer zullen verleenen, dan nadat zg zich van de waarheid der opgegevene daadzaken zullen hebben verzekerd , alsmede naar de personen en hunne zedelijkheid genoegzaam onderzoek zullen hebben gedaan.

4®. Dat de autorisatiën zullen vermelden den tijd en de steden of gemeenten, voor welke dezelve geldig zullen zijn.

5°. Dat de plaatselijke en [provinciale besturen, in de gevallen, bier boven onder a en b vermeld, zoodanige verdere maatregelen zullen kunnen voorschrijven , als zij, volgens de plaatselijke omstandigheden, nuttig zullen oordeelen , ten einde voor te komen, dat van de bij hen verleende autorisatiën tot het rond gaan en doen van kollecten, geen misbruik worde gemaakt.

En is Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Brussel, den 22»te» September 1820.

WILLEM.

Van wege den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK , Uitgogeven den dertigiten September 182J.

Ds Secretaris van Slaaf,

J. f5. DS MEY VAK STREEFKERK.