is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. De onroerende goederen , welks aan stichtingen toebehooreh, zullen niet kunnen worden verkocht of tegen andere verwisseld , dan uit kracht van eene autorisatie door Gedeputeerde Staten, na ruggespraak met de provisoren, en op de daartoe door de bestuurders gedane voordragt te verlecnen.

9. De provisoren zullen zorg dragen, dat de gelden voortkomende van aan de stichting gedaan wordende terugbetalingen, van donaiien of van overschot van inkomsten , zonder uitstel worden belegd.

De voordragten tot uitzetting der gelden zuilen met de bewijsstukken van de zekerheid der voorgestelde beleggingen, en inet liet ad vijs der provisoren, aan Gedepuleerue Staten woorden gezonden, die autorisatie' zullen verleenen , wanneer daartoe termen mogtcn aanwezig zijn»

Ondertusschen zullen de stichtingen geene onroerende goederen, op welke wijze ook, kunnen verkrijgen, zonder Onze speciale autorisatie.

10. Bij verzoeken om buitengewone herstellingen of om nieuwe bouwingen , zullen de provisoren schatters benoemen, ten einde de noodzakelijkheid of de klaarblijkelijke nuttigheid van dezelve te bewijzen , en ten einde eene begrooting der vereischte kosten op te maken.

De Gedeputeerde Staten zullen vervolgens b«slissen , gelijk ia bet vorige artikel is gemeld.

A 5