is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevestigen. Wanneer echter de opgekómene moeijehjkheden niet kunnen worden opgeheven, zal Onze Minister voorloopig beslissen, behoudens het regt van toevlugt tot den gewonen regter.

Op gelijke wijze zal worden te werk gegaan wanneer het regt vnn begeving aan eenen erkenden en reeds in bediening zijnde begever mogt worden betwist.

25. Onze Minister zal, tot op de beslissing van het verschil, de, gedurende dien tijd gedane begevingen kunnen schorsen, en zullen in zoodanig geval, de ontvangers geene uitbetaling kunnen doea van beurzen, uit krachte van gezegde begevingen» Wanneer het onderzoek van de vorderingen en reclamatien aanleiding zoude kunnen geven tot oponthoud , nadeelig voor de studiën van hen, die tot het genot der beurzen geregtigd zijn, zal Onze Minister de overblijvende begevers, wier regten niet worden betwist, kunnen magtigen om de openstaande beurzen te begeven, mits hunne keuze aan zijne goedkeuring te onderwerpen. Bij volslagen gebrek aan begevers, zal Onze Minister Gedeputeerde Staten tot de begeving kunnen magtigen, edoch onder gelijke voorbehouding van zijne goedkeuring,

26, De bepalingen van art. 24 en 25 zijn, in gevallen van denzelfden aard , mede toepasselijk op de bestuurders en provisoren, en in het gevalver»