is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 18. BESLUIT, bepalende dat van 1 Febriiarij tot en met 3i Mei 1824 , de tiende verhooging op de regten van zegel, registratie en griffie, niet ten laste van de schatpligtigen berekend,

maar uit'sKonings eigene fondsen aan 's Rijks schatkist zal worden voldaarn . 27 Jan. l8a4i

No. 19. BESLUIT, rakende de vergunningen ter oprigting van sommige fabrqken en trafrgken . • • . . . . » . 5i. « «

No. 20. BESLUIT, -waarbij de bepalingen van liet besluit van den 25sten Julij 1822 (staatsblad n°. 19), toepasselijk worden gemaakt op alle het zij wereldlijke het zij geestelijke vereenigingen,

welke zich aan liet ^even van onderwijs toewijden. ... . . • . . 1 Febr., «

No. 2i. BESLUIT, waarbij zeker, door den Gouverneur van Oostvlaanderen , opgeworpen conflict, ingetrokken en buiten effect gesteld wordt. ... 28 » «

No. 12. BESLUIT, houdende verbod aan ongekwalificeerde personen om, ten behoeve van het publiek, inlagen in eenige loterij hoegenaamd te ontvangen of te bezorgen ...... 3 Maart «

No. 23: BESLUIT, nopens de regten voortspruitende uit concessien van mijnen. 4 « «

No. 24. BESLUIT, waarbij de werkzaamheden der voormalige ontvangers particulier,

opzigtelijk de invordering der directe belastingen, aan de arrondissementsinspecteurs worden opgedragen . . 4 « <{

No. 25. BESLUIT, waarbij een nieuwen te»mijn wordt opengesteld tot de verwisseling van uitgestelde schuld en kansbiljetten tegen schuldbekentenissen van het Amortisatie-Syndicaat . . . 5 « #