is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om nieuvVc balken en ankers in de plaats der verg,me te leggen, maar hij mag derzelver getal niet vermeerderen , noch de plaatsing veranderen.

12. Hij die het regt heeft om op het water van een naburig erf te varen, moet bijdragen tot de onkosten welke noodzakelijk zijn, om het water steeds vaarbaar tc houden, ten ware hij mogt verkiezen om van zijn regt af te zien.

1". Dj dienstbaarheid van voetpad is het regt om tc voet over eens anders land te mogen gaan.

Die van rijpad of dreef, is het regt, om daarover te paard te rijden of beesten te drijven.

Die Van den weg is het regt om er eenen wagen, een rijtuig enz. over te voeren.

Indien da breedte van het voetpad , van den dreef of van den weg niet bij den titel is bepaald , wordt die breedte geregeld overeenkomstig de bijzondere verordeningen , of plaatselijke gebruiken.

i4. De erfdienstbaarheid van waterleiding is het regt om water naar ziju erf te leiden, door hetzelve over naburige erven te laten heenloopeu.

10. Hij aan wien eene erfdienstbaarheid verschuldigd is , heeft het regt om al zoodanige werken te maken,

A 3

)