is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27. Wanneer liet bewezen is, dat tegenwoordig Van elkander geselieiden erven, voorheen aan denzelfden eigenaar hebben toebehoord, en dat deze dezelve in zoodanig eenen toestand gesteld heeft, waaruit eene voortdurende en zigtbare erfdienstbaarheid zo uil# zijn ontstaan, geldt deze bestemming in plaats van eenen titel van erfdienstbaarheid.

28. Indien de eigenaar van twee erven, tusschen we!ke vóór de verkrijging daarvan een zigtbaar leeken van erfdienstbaarheid bestond, over één dezer erven beschikt, zonder dat het contract eenige overeenkomst omtrent deze dienstbaarheid behelst, zal dezelve, hetzij heerschende, hetzij lijdende, ten behoeve of ten laste van het vervreemde erf blijven bestaan.

29. Een der mede-eigenaars van een stuk land , kan door zijn toedoen alleen, buiten weten der anderen, het re^t van erfdienstbaarheid, voor hunne gezamenlijke bezitting verkrijgen.

DERDE AFDEELÏNG.

Op Jioedcmige wijze erfdienttbaarhcden ie niet gaan.

Erfdienstbaarheden gaan te niet wanneer de zaken Zich in zoodanigen staat bevinden, dat men van dezei-^ geen gebruik meer kan m.tken.

)