is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden en verstaan bij deze , te arresteren den navol" genden titel, welke zat uitmaken een gedeelte van het burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Nederlandep.

TITEL XIII.

Van uitvoerders van uiterste wils-beschiilingen.

Art. i. Een erflater mag, het zij bij uitersten wil, het zij bij eene notariële acte één' of meerdere uitvoerders van zqno uiterste wils-beschikking aanstellen.

2. Getrouwde vrouwen, minderjarigen zelfs wanneer deze handligting hebben bekomen, onuex" curatele gestelde personen, en al de genen die onbevoegd zijn om verbindtenissen aan te gaan, mogen geene uitvoerders van uiterste wils-beschikkmgen zijn.

5. De uitvoerders van uiterste wils-beschikkingen, zijn niet bevoegd om de bezitneming der goederen te vorderen , ten zij hun het regt daartoe door den erfla-

ter mogt verleend zijn.

De erflater mag anp den uitvoerder zijns uitersten wils de bezitneming geven van al zijne roerende goederen , of van slechts een gedeelte van dezelve, maar dit bezit zal van regtswege niet langer duren dan één jaar „ te rekenen van den dag, waarop de uitvoerder zicli in het bezit heeft kunnen stellen.

4. Indien al de erfgenamen het daaromtrent eens jzijn, kunnen zij het bezit doen ophouden, mits aan-