is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

Burgerlijk I't-'rtboek,

VAN

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN»

—^»u.. 11—1 w^.l. fl-J *u_i. ■.!...

(N°.«i.) TV E T van den 8slen Januari tfij f-, inhoudende den veertienden titel van het tweede boei van het burgerlijk wetboeJc.

WIJ WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,Prins van Orwje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! deen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat volgens art. iG.1 vi.n de grondwet « moet worden ïn— «gevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk vegt, « van koophandel , van lijfstraffelijk regt , van de « zamenslellirig der regterhjke nugt en van de manier « van procederen; »

Zvo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Statcn-Generaal:

Hebben goedgevonden en verstaan, gehjk W*j goed-

A