is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n. De erfgenaam die de nalatenschap onder het voorregt vju boedelbeschrijving heeft aanvaard, is verpligt, om de daartoe behoorende goederen als een goed huisvader te besturen, en om de nalatenschap, zoodra mogelijk tot effenheid te brengen; hij is aan de schuldeischers en legatarissen verantwoording verschuldigd.

12. Hij vermag de roerende en onroerende goederen der nalatenschap op geene andere wijze te verkoopen dan in het openbaar, en volgens de gebruiken der plaats of door makelaars, indien er koopmansgoederen in den boedel aanwezig zijn.

Hij is gehouden, om ingeval van verkoop van onroerende goederen welke met hypotheek belast zijn , de opgekome i hypothecaire schuldeischers te voldoen , door middel v.in eene overwijzing op den kooper van het onroerend goed, ten bedrage van hetgeen die schuldeischers te vorderen hebben.

i?>. Hij is verpligt, indiende schuldeischers of andere belanghebbenden zulks vorderen, eenen voldoenden borg te stellen, voor de waarde der roerende goederen in de boedelbeschrijving begrepen , en voor dat gedreltc van de waarde der onroerende goederen, hetwelk niet aan de hypothecaire schuldeischers is overgewezen.

Indien hij in gebreke blijft dezen borg te stellen, zullen de roerende goederen worden te gelde gemaakt, en zoo wel de opbrengst daarvan, als het niet ovex'gewezen gedeelte dei- onroerende goederen, in handen vaa een daartoe door den regter tc benoemen persoon

A 5