is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Het aanvaarden tencr erfenis heeft eene terugwerkende kracht tot op deu dag., waarop dezelve is opengevallen.

5. De aanvaarding eener erfenis geschiedt uildruk Lelijk of stilzwijgend; dezelve geschiedt uitdrukkelijk wanneer men in een authentiek of onderhandsch geschrift den titel of de hoedanigheid van erfgenaam aanneemt; de aanvaarding geschiedt stilzwijgend wanneer de erfgenaam eene daad verrigt, Welke zijne meening om de evfenis te aanvaarden, noodzakelijk aan den dag legt, en waartoe hij slechts in zijne hoedanigheid ajs erfgenaam zoude zijn bevoegd geweest.

6. Al hetgeen tot dc begrafenis betrekking heeft; de daden dienende alleen tot bewaring; als ook die welke strekken om op r!e nalatenschap toezigt te hebben of dezelve bij voorraad te beheeren, worden niet gerekend daden te zijn, welke de stilzwijgende aanvaarding eener erfenis kenschetsen,

f. Indien erfgenamen verschillen omtrent liet al of niet aanvaarden eener erfenis, kan de een dezelve aanvaarden, en de andere die verwerpen.

Indien erfgenamen verschillen omtrent de wijze vi) aanvaarding eener erfenis, wordt dezelve onder ygorregt van boedelbeschrijving aanvaard.

4 3