is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden eu verstaan, gelijk Wij goedvinden en verslaan hij deze, te arresteren den. navolgenden titel, welke zal uitmaken een gedeelte van liet burgerlijk wetboek voor liet Koningrijk der Nederlanden.

TITEL VII.

Van het erfpachisregt.

Art. x. Erfpachtsregt is een zakelijk regt, om het vol genot te hebben van een aan eenen anderen toebehoorend onroerend goed, onder gehoudenis om aan laatstgemelden, als eene erkentenis van des zelfs eigendom, eenc jaarlijksche pacht te voldoen, hetzij in geld, hetzij in voortbrengselen of vruchten.

De titel van aankomst van het erfpachtsregt moet iu de openbare daartoe bestemde registers worden overgeschreven.

2. Erfpaclitsregt mag noch voor eenen langoren tijd dan g9 jaren, noch voor eenen korleren tijd dan 27 jaren worden gevestigd.

/

o. De erfpachter oefent al de regten uit welke aan den eigendom van het erf verknocht zijn , doch hij vermag niets te verrigten, waardoor de waarde van den grond zoude worden verminderd.

Hij mag alzoo, onder anderen, geene af- of uilgravingen doen van steen, steenkolen, turf, klei