is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gullen uemen , clan na voorloopige toestemming van den schoolopziener , of de verkrijging, bij de provinciale commissie of jury van onderwijs eener_acte van algemeene toelating.

5. Afsclmften der acten van aanneming zullen, door de zorg van de oversten d r vereenigii g worden gezoriden aan het provincia 1 bestuur , un aan den schoolopziener van het distiikt , of aan rle lij delijke jury voor het middelbaar en lager ondciwijs.

Onze Ministers van Jusiiiie en voor liet Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk aan den Directeur-Generaal voor de Zaken van den Roomsch Katholijken Eerediecst, alsmede aan den Raad van State medegedeeld en in het staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te 'sGravenhage den isten Februari des jaars lSai, van Onze regering het elfde.

WILLEM.

Van wege den Konir g, j. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den elfden Februari 1824.

De Secretaris van Slaat, J, O. DE MEY VAN STREEFKERK'