is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor zoo verre er hoogcre zegels gevraagd worden , als die van ƒ 9 in de zuidelijke provinciën, en van ƒ i5 in de noordelijke provinciën , zullen de ontvangers in de bthoefte voorzien, door de zegels van 1 o franken , en van 10 gulden bij suppletie voor zegel te viseren.

Dit zal insgelijks plaats hebben , ca de vervaardiging der nieuwe zegels, op die van i5 gulden, tot welke hoegrootheid er zegels, in alle gedeelten van liet Rijk, verkrijgbaar zu'len zijn, voor zoo verre er hoogere zegels gevraagd worden dan die van 15 gulden.

Zoodra de nieuwa buitengewone zegels in de verschillende direc'ieu aanwezig zullen zijn, zal de melding ; <( goed voor... . .centen : " welke hierboven is voorgeschreven, wat betreft het formaatzegel, dat thans bij de Directeurs en Ontvangers voorhanden is , kunnen worden vervangen door het doen stellen, aan de directie van een buitengewoon zegel, volgens het taiicf by de nieuwe wet bepaald, in plaats van het vorige zege!.

De Gouverneurs zullen zorgen, dat deze verrigting onder behoorlijk toezigt plaats liebbe, ten einde alle abuisen te voorkomen.

6. Al de genen die , op het tijdstip der verkondiging , in hunne gemeente, van de wet van heden , op het zegel en de registratie , oude zogels bezitten , zullen gehouden