is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4.

Hunne Nederlandsche en Groot - Biïttanjeschs Majesteiten beloven stellige bevelen te geven, zoo wel aan hunne burgerlijke en militaire beambten, als aan hunne oorlogschepen, om de vrijheid van handel bij artikel x , 2 en 3 vastgesteld, te eerbiedigen , en, in geen geval, hinder toe te brengen aan de gemeenschap der inboorlingen van den Oosterschen Archipel met de havens der twee Gouvernementen respectivelijk, noch aan die der wederzijdsche onderdanen met de havens toebehoorende aan inlandsche regeringen.

Art. 5.

Hunne Nederlandsche- en Groot - Brittanjesehe Majesteiten verbinden zich, in gclijker voege, om krachtdadig bij te dragen tot het beteugelen der zeerooverij iu die zeecn. Zij zullen geene schuilplaats of bescherming verlecnen aan vaartuigen met welke zeeroof bedreven wordt, en zullen, in geen geval veroorloven dat schepen of goederen, door zulke vaartuigen buitgemaakt, in eenige van hunne bezittingen ingevoerd , bewaard of verkocht worden.

Art. 6.

Er is overeengekomen , dat door de beide Gourer-»

h 4