Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(^^O. 11434) WEV van IS December 1947, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk A 1 der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 126 der Grondwet de algemene begrotingen van de uitgaven des Rijks door de wet moeten worden vastgesteld en dat de inrichting dier begrotingen moet geschieden met inachtneming van de bepalingen der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I.

Het Vilde hoofdstuk A 1 der begroting van uitgaven des Rijks voor het dienstjaar 1948, betreffende de Nationale Schuld, wordt vastgesteld als volgt:

GEHELE DIENST / 627 338 580

TITEL A. GEWONE DIENST 609 997 080

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST 17 341 500

TITEL A. GEWONE DIENST 609 997 080

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 47/48, 600; Hand. II 47/48, bladz. 351—355;

Bijl. Hand. I 47/48, 600; Hand. I 47/48, bladz. 46.

Sluiten