Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142. Beschikking van i Februari iq44 tot wijziging van de beschikking van i December 1943 ter uitvoering van artikel 27; tweede lid, der Ongevallenwet 1921 en artikel 50, tweede lia, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922.

143. Beschikking van 31 Maart 1944, No. 1022, Afdeeling A. V., betreffende vaststelling van den rentevoet, bedoeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 3 September 1921, Staatsblad No. 1042.

T44- Beschikking van 31 Maart 1944, No. 1023, Afdeeling A. V., betreffende vaststelling van den rentevoet, bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk besluit van 20 December 1923. Staatsblad No. 553.

145. Besluit van 14 Juni 1944 (Ned. Stct. 1944. No. 116*) tot wijziging van het Tariefbesluit V.O.V.. zooals dat laatstelijk gewijzigd werd bij Koninklijk besluit van 23 Mei *939' Staatsblad No. 850.

146. Besluit van 17 Juni 1944 (Ned. Stct. 1944, No. 166) tot aanvulling van het Koninklijk besluit van 13 Juli 1934, Staatsblad No. 368, tot vaststelling van bepalingen betreffende indienstneming door de Raden van Arbeid van personeel op arbeidsovereenkomst.

147. Besluit van 26 Tuni 1944 (Ned. Stct. 1944, No. 123) tot wijziging van het Koninklijk besluit van 9 April 1038, Staatsblad No. 881, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 8 Juni 1939, Staatsblad No. 885, tot vaststelling van een regeling voor de toekenning van belooningen wegens het afsluiten van verzekeringen en het innen van premiën aan de agenten der vrijwillige ouderdomsverzekering.

148. Beschikking van 27 Juli 1944, No. 22^3, Afdeeling A. V., betreffende de vaststelling van de bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, der Ongevallenwet 1921 over het jaar 1943.

149- Beschikking van 13 October 1944 (Ned. Stct. 1944, No. 205) betreffende de waardeberekening van Fondsen, met dien verstande, dat de handhaving van deze beschikking geschiedt tot en met 30 November 1946.

150. Besluit van 13 November 1944 (Ned. Stct. 1944, No. 226) tot uitvoering van artikel 27, derde lid, der Kinderbijslagwet.

151. Besluit van 13 November 1944 (Ned. Stct. 194=- No. 24) tot wijziging van het besluit No. r59/i94i betreffende tijdelijke verhooging van bepaalde sociale verzekeringsrenten met een bijzonderen toeslag, van het besluit No. ioq/1942 tot wijziging der Ziektewet en van het besluit No. 92/1943 betreffende uitkeering van kraamgeld in gevallen, waarin daarop krachtens de Ziektewet geen aanspraak bestaat, zooals die besluiten gewijzigd werden bij besluit No. 121/1943.

152. _ Besluit van 28 December 1944 (Ned. Stct. 1945, No. 14) betreffende erkenning van kinderbijslagregelingen als bijzondere regeling in den zin van artikel 5 der Kinderbijslagwet.

S. H 71

28 Februari i947. WET, houdende regeling aangaande verbindende kracht van een bezettingsregeling betreffende de destructie van vee en vleesch.

Bijl. Hand. II 46147, <123.

Hand. II 46147, bladz. 1151—1154.

Bijl. Hand. I 46147, 123.

Hand. I 46I471 bladz. 353.

Wij WILHELMINA, enz.... doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een regeling te treffen aangaande de verbindende kracht van een bezettingsregeling betreffende de destructie van vee en vleesch, te weten het Destructiebesluit 1942;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. Art. 1. Het besluit van de SecretarissenGeneraal van de Departementen van Sociale Zaken en vaji Landbouw en Visscherij van 2 Januari 1942 (Nederlandsche Staatscourant van 10 Maart 1942, no. 48) tot regeling van de destructie van vee, vleesch en vleeschwaren (Destructiebesluit 1942) wordt, met opheffing van de voorloopige schorsing ingevolge artikel 15, eerste lid, van het Besluit bezettingsmaatregelen (Staatsblad no. E 93), voorloopig gehandhaafd, met dien verstande, dat

a. in artikel 1 vervallen de woorden: „de dieren, die op grond van het besluit

van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 6 Augustus 1941 (Nederlandsche Staatscourant no. 151) moeten worden onbruikbaar gemaakt voor voedsel voor mensch of dier,";

b. in artikel 29 vervallen de woorden: „door den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, onderscheidenlijk van het Departement van Landbouw en Visscherij,";

c. na artikel 8 wordt ingevoegd een nieuw artikel 8a, luidende:

Art. 8a. „1. Van een beslissing, genomen ingevolge artikel 4, 6 of 7, kunnen de verzoekende of belanghebbende destructie-ondernemingen en lichamen bij Ons in beroep komen binnen dertig dagen, nadat de mededeeling dezer beslissing aan hen is verzonden, dan wel — indien de beslissing aan de belanghebbende onderneming of het lichaam niet is medegedeeld — binnen dertig dagen, nadat deze beslissing hun bekend kon zijn.

2. Onze beslissing wordt, den Raad van State (afdeeling geschillen van bestuur) gehoord, bij een met redenen omkleed besluit genomen.

3. Wanneer beroep wordt ingesteld tegen een beslissing, genomen ingevolge artikel 4 of artikel 6, eerste lid, en dientengevolge de betrokken destructor alsnog wordt toegelaten, dan wel de intrekking eener toelating wordt vernietigd, wordt de destructor geacht te zijn toegelaten ingevolge artikel 2, tweede lid.

4. Wanneer beroep wordt ingesteld tegen een beslissing ingevolge artikel 7 en deze beslissing door Ons wordt vernietigd, wordt op-

Sluiten