Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fen en gassen; van communicerende vaten; van soortelijk gewicht; van pompen en hevels. Enig begrip van warmte en uitzetting, kennis van thermometers en de daarbij gebruikelijke schalen; enige kennis van verdampen en koken. Enig begrip van het ontstaan van de electrische (gelijk)stroom, de spanning, de stroomsterkte, de weerstand, het vermogen, de warmteontwikkeling en de daarbij gebruikt wordende eenheden.

Kennis van het samenstellen en ontbinden van krachten, arbeid, arbeidsvermogen. Kennis van de werking van lieren, takels en vijzels.

b. Verbrandingsmotoren.

Begrip van de gronden, waarop de werking van verbrandingsmotoren berust en kennis van de indeling dezer motoren naar hun werkwijze en naar de aard der verbranding van de brandstof.

Kennis van de inrichting, de behandeling, het onderhoud, het monteren en demonteren van op zeevissersvaartuigen gebruikelijke verbrandingsmotoren.

Kennis van eenvoudige herstellingen aan motoren en het verhelpen van storingen; van de inrichting van de pijpleidingen en van de daaraan voorkomende herstellingen.

Kennis van de inrichting van de schroefaskoker en de buitenboordafsluiters.

Kennis van de soorten der gebruikelijke motor-oliën en smeermiddelen; ontvlammingspunt, berging en maatregelen tegen brand- en ontploffingsgevaar.

Enige algemene kennis van de wettelijke bepalingen betreffende de inrichting van motorkamers aan boord van zeevissersvaartuigen. Het houden van het machinedagboek.

c. Hulpwerktuigen en hulpstoomketels.

Bekendheid met de inrichting, behandeling en werkwijze van de nulpwerktuigen in de motorkamer en aan dek, benevens het verhelpen van storingen nieraan. Kennis van de lensinrichting.

Bekendheid met de practische behandeling van electrische installaties aan boord van zeevissersvaartuigen, en eveneens van het gebruik, onderhoud en herstelling van een carbid-installatie.

Bekendheid met de inrichting en de behandeling van de hulpketels en hun appendages, zoals die aan boord van Nederlandse motorzeevissersvaartuigen worden aangetroffen.

4. Vaktekenen.

Het opmeten en in tekening brengen (werktekening in potlood) van een eenvoudig machinedeel.

5. Eerste hulp bij ongevallen.

Kennis van het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en van het behandelen van wonden aan de hand van de in de Schepenwet voor zeevissersvaartuigen voorgeschreven handleiding en enige vaardigheid in het leggen van verbanden.

6. Practisch werken.

Het ritsen en vlakhakken, haaks en vlak vijlen; het snijden en tappen van schroef¬

draad, het vervangen van gebroken tapeinden; het inschuren van kleppen en kranen; het maken van een kopspie en een inlegspie; het smeden en harden van een beitel en een boor; het pasmaken van een spie; het pasmaken van metalen en draaipunten en vernieuwen van zuigerveren; eenvoudig soldeerwerk met tin, eenvoudig plaatwerk.

Monteren en demonteren van aan boord van Nederlandse zeevissersvaartuigen gebruikelijke motoren en hulpwerktuigen; verpakken; het behandelen der motoren in het bedrijf.

Behoort bij het Koninklijk besluit van 20 December 1947 (Staatsblad No. II 444).

Ons bekend,

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. De Min. v. O., K. en W., Jos. J. Gielen.

S. H 445

22 December 1947. BESLUIT, betreffende hernieuwde inwerkingtreding van enige artikelen van de Wet genees- en tandheelkundige voorziening burgerbevolking.

Wij WILHELMINA, enz.;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken van 13 December 1947, no. 4551 H/dossier 46, afdeling Volksgezondheid;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Wet genees- en tandheelkundige voorziening burgerbevolking;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen

Enig artikel.

De in artikel 10, tweede lid, van de Wet genees- en tandheelkundige voorziening burgerbevolking bedoelde artikelen treden opnieuw in werking met ingang van 26 Februari 1948.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Saatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Amsterdam, 22 December 1947.

WILHELMINA. De Min. v. Soc. Zaken a.i., Mansholt.

(Uitgeg. 20 Febr. 1948.)

S. H 446

22 December 1947- BESLUIT tot verlenging van de machtiging verleend aan de Chef van de Generale Staf, bedoeld in artikel 33 van de wet van 14 September 1866 (Staatsblad n°. 138) houdende bepalingen betrekkelijk de inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk en de transporten en leverantiën, voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk gevorderd.

Sluiten