Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekking worden gehandhaafd. Deze termijn kan door Onze Minister van Buitenlandse Zaken van jaar tot jaar worden verlengd.

3. Aan de administratieve ambtenaren kan ontslag worden verleend in het jaar, waarin zij de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.

Artikel XLIV Artikel 90, lid 2, wordt gelezen als volgt:

2. Onze Minister van Buitenlandse Zaken bepaalt in elk voorkomend geval, in welke muntsoort of muntsoorten de gelden worden beschikbaar gesteld, die voor rekening van zijn Departement aan de administratieve ambtenaren worden uitgekeerd.

Artikel XLV

Aan artikel 94 wordt een lid toegevoegd, luidende als volgt:

4. De administratieve ambtenaren, die gedurende ten minste twee jaren buiten het gebied, in artikel 95, lid 1, omschreven, zijn geplaatst geweest, kunnen door Onze Minister van Buitenlandse Zaken in aanmerking worden gebracht voor verlenging met ten hoogste twee maanden van het verlof, bedoeld in het eerste en derde lid van dit artikel.

Artikel XLVI Artikel 99 wordt gelezen als volgt:

Onze Minister van Buitenlandse Zaken kan de persoonlijke titel van Kanselier verlenen aan administratieve hulpkrachten, die daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komen.

Artikel XLVII Artikel 103, lid 2, wordt gelezen als volgt:

2. Bij reizen, als bedoeld in artikel 102, lid 1 onder b en c, kunnen aan de leden van het personeel van de buitenlandse dienst, die een gezin hebben, ook de reis- en verblijfkosten worden vergoed voor hun echtgenote en minderjarige kinderen, ingeval die met hen mede reizen of hen volgen.

Artikel XLVIII Artikel 107 wordt gelezen als volgt:

Onze Minister van Buitenlandse Zaken stelt regelen vast betreffende de wijze, waarop de leden van het personeel van de buitenlandse dienst het gebruik van eigen automobiel mogen in rekèning brengen.

Artikel XLIX Artikel 110, lid 1 en lid 2, wordt gelezen als volgt:

1. De leden van het personeel van de buitenlandse dienst, bedoeld in artikel 2, lid 1, van dit reglement onder a, b en c, en in

Sluiten