Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT, als bedoeld in artikel 1 van de wet

houdende vaststelling van * de begroting van het Scheepvaartfonds voor het dienstjaar 1948

EERSTE AFDELING

LASTEN EN BATEN DER EXPLOITATIE

I tfATJUJN LASTEN [ . —

" 17 Geraamd beloop

Geraamd beloop Omschrijving voor 1948 Omschrijving voor 1948 |

ONDERAFDELING I , ONDERAFDELING I.

Lasten dagelijks beheer. j Baten dagelijks beheer.

Artikel 1. 3 y2 °/„ rente van op Artikel 11. Huuropbrengst /io-fin 000 —

termijn gekochte schepen Exploitatie B ƒ 544 000, verhuurde Regeringsvloot . Exploitatie >

Artikel 2. Diverse kosten ver- ..nnnn„_ Artikel 12. Inkomsten niet- • it;nnnnnn —

huurde Regeringsvloot . . . Exploitatie B 1000 000, verhuurde Regeringsvloot . Exploitatie B 15 0°0 00°'

Artikel 3 Exploitatiekosten Artikel 13. Inkomsten Rege- ...

S W ■ Exploitatie B ,1.50000,-,, «*->-» 15000000,-

X1.i^:SSÏ" Exploitatie B ,3 500 000.- S»'- Expl.it.tieB

Artikel 5. Kosten huur en exploitatie troepensehepen

van derden Exploitatie B Memorie

Artikel 6. Algemeene exploitatiekosten Exploitatie A ƒ 747 000, ^ ^

ONDERAFDELING II Exploitatie B 480 500 ~ 1 227 500,- ONDERAFDELING II.

Overige lasten. Overige baten.

Artikel 7. Afschrijving op 10 | , 222 750 __ ' Artikel 15. Diverse baten . Exploitatie A Memorie

Liberty-schepen Exploitatie B ' Exploitatie B Memorie Memorie

Artikel 8. Afschrijving op 5 70g 000

overige schepen in eigendom Exploitatie B Artikel 9. Extra afschrijving

op overige schepen in eigen- 4 670 qqq

dom Exploitatie B

Artikel 10. Onvoorziene uitgaven Exploitatie A Memorie

ONDERAFDELING III. Exploitatie B Memorie ONDERAFDELING III.

Artikel 16. Uitkering aan Rijks-

Hoofdstuk IX B der Rijks- Hoofd tak IX B der

begroting ten bedrage van ƒ . ido Exploitatie A ƒ 747 000,—

het voordelig saldo .... Exploitatie A Memorie het nadelig Expi0itatie B Memorie 747 000,—

Exploitatie B ƒ 874 750,- 874 750, ƒ 42 897 000,-

f 42 897 000,— —

Sluiten