Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermelde openbare werk tot wederopzegging een vergunning wordt verleend, als bedoeld in artikel 6 van de Keur- of Politieverordening op het onderhoud van- en tegen benadeling van alle aan het toezicht van de besturen van het waterschap Hunsingo onderworpen werken en voorwerpen;

c. aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden:

1. bij iedere paal moet een beschoeiing van 6 m lengte worden aangebracht, bestaande uit een deel zw 3,2 x 20 cm achter palen doorsnede 12 cm lang 2 m h.o.h. 1 m met de bovenkant van de deel op 20 cm plus Hunsingopeil aan te geven door de waterbouwkundige van het waterschap Hunsingo;

2. het talud ter plaatse moet behoorlijk worden bijgewerkt;

3. de werken moeten worden uitgevoerd door en voor rekening van de vergunninghouder ten genoegen van gecommitteerden uit het hoofdbestuur van het waterschap Hunsingo en volgens aanwijzing en in overleg met de waterbouwkundige van dat waterschap, aan wie tijdig tevoren kennis moet worden gegeven van de aanvang der werkzaamheden;

4. alle werken moeten voor de duur der vergunning in goede staat worden onderhouden, zulks ten genoegen van gecommitteerden voornoemd; de door dit college nodig te oordelen herstellingen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd;

5. bij opzegging of het uit anderen hoofde eindigen der vergunning moet alles binnen een maand daarna in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht; indien gecommitteerden van oordeel zijn, dat de vergunninghouder te dezen aanzien in gebreke blijft, is het'waterschap Hunsingo zonder nadere in-verzuim-stelling bevoegd de nodige werkzaamheden op kosten van de vergunninghouder te doen uitvoeren;

6. alle schaden, die tengevolge van de uitvoering, herstelling of opruiming van genoemde werken aan eigendommen van het waterschap Hunsingo en/of derden mochten worden toegebracht, moeten ten genoegen van gecommitteerden voornoemd worden hersteld cn/of vergoed;

7. de vergunninghouder is verplicht de door gecommitteerden voornoemd in het belang van het verkeer of van de goede orde te geven bevelen op te volgen;

8. de vergunninghouder zal jaarlijks aan het waterschap Hunsingo ten kantore van de ontvanger te Bedum, de heer J. J. Pettinga, postrekening 12361, betalen een bedrag van één gulden, voor het eerst op de dag, waarop de onderhavige vergunning ingaat, en vervolgens voor of op de eerste Januari van ieder jaar,

Sluiten