Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der officieren-beoordelaars. In de commissie kan ten hoogte één burgerautoriteit worden opgenomen.

Met de leiding der commissie blijft of wordt in dit geval belast de hoogste of oudste in rang zijnde, in de commissie zitting hebbende officier.

Ten aanzien van officieren rechtstreeks dienend onder de Minister van Oorlog,wordt door de Voorzitter der commissie schriftelijk het oordeel van die autoriteit over de te beoordelen officier gevraagd.

15. Zoveel mogelijk moet door alle commandanten, die ingevolge punt 9 met het aanwijzen der beoordelaars zijn belast, worden betracht, dat de onder hun bevelen dienende officieren van gelijke rang door een en dezelfde commissie worden beoordeeld.

16. Iedere commandant is er voor verantwoordelijk dat de onder zijn bevelen dienende officieren tijdig worden beoordeeld.

Hij doet daartoe zo nodig voorstellen aan zijn onmiddellijke commandant.

V erant woordelijkheid van de commandanten ten aanzien van de beoordeling van

de onder hun bevelen dienende officieren

Geheimhouding

Invulling der beoordelingslijsten

17. De vergaderingen der beoordelingscommissies zijn geheim.

Evenzo zijn van geheime aard de beoordelingslijsten en alle brieven, afschriften en bescheiden die lijsten betreffende.

18. Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van beoordelingslijsten, waarvan een model bij dit voorschrift is gevoegd.

Bij de invulling van die lijsten behoort naar volledigheid te worden gestreefd. Is het niet mogelijk op bepaalde punten een beoordeling te geven dan moet achter de gestelde vragen een liggende streep worden geplaatst.

Indien tussen de beoordelaars geen overeenstemming wordt bereikt, wordt daarvan te bestemder plaatse op bladzijde 4 der lijst mededeling gedaan onder opgave welke beoordelaar(s) van afwijkende mening is (zijn) en onder vermelding van de punten waarop zijn (hun) mening afwijkt van het oordeel hetwelk op de lijst is ingevuld.

19. De beoordelingslijsten betreffende kolonels moeten door de beoordelaars eigenhandig worden ingevuld. Indien daarbij van een schrijfmachine wordt gebruik gemaakt, behoort op de lijst een verklaring te worden gesteld, waaruit blijkt, dat de invulling eigenhandig is geschied.

De beoordelingslijsten betreffende luitenant-kolonels en officieren van lagere rang worden ingevuld door een der beoordelaars. Hierbij moeten de andere tot de desbetreffende commissie behorende beoordelaars aanwezig zijn.

Sluiten