Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTALING.

STATUUT VAN DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE.

De Staten, die partij zijn bij dit Statuut, verklaren in overeenstemming met het Handvest van de Vereenigde Naties, dat •de volgende beginselen een noodzakelijke grondslag zijn voor het geluk, de harmonieuze verhoudingen, en veiligheid van alle volken:

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of zwakheid.

Het genot van een zoo goed mogelijken gezondheidstoestand is een van de grondrechten van ieder menschelijk wezen zonder onderscheid ' van ras, godsdienst, politiek geloof, economische of sociale positie.

De gezondheid van alle volken is een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van vrede en veiligheid en is afhankelijk van de meest volledige samenwerking van individuen en Staten.

Hetgeen een Staat bereikt op het gebied van bevorderen en beschermen van de gezondheid is van waarde voor allen.

Ongelijke ontwikkeling in de verschillende landen in het bevorderen van de gezondheid en het bestrijden, van ziekten, in het bijzonder van besmettelijke ziekten, is een gemeenschappelijk gevaar.

Een gezonde ontwikkeling van het kind is van fundamenteel belang; geschiktheid om harmonieus te leven in een geheel veranderende omgeving is een essentieele voorwaarde ' oor zoodanige ontwikkeling.

Het verbreiden onder alle volken van de weldaden der medische, psychologische en aanverwante wetenschappen is van essentieel belang voor het bereiken van een zoo hoog mogelijk gezondheidspeil.

Een goed voorgelichte open,bare meening en actieve medewerking van de zijde van het publiek zijn van het grootste belang voor de verbetering van de volksgezondheid.

Regeeringen dragen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van haar volken, aan welke verantwoordelijkheid alleen Tran worden voldaan door het nemen van doeltreffende maatregelen, zoowel op gezondheidsgebied, als pp sociaal gebied.

Sluiten