Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Onder gelijk voorbehoud is mede van toepassing artikel 125, met dien verstande, dait bij algemene maatregel van bestuur afwijkingen van het daarin bepaalde kunnen worden vastgesteld.

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden blijven ten aanzien van de scholen voor buitengewoon onderwijs, welke vóór haar aanwijzing als zodanig overeenkomstig artikel 4 zijn gevestigd in een gebouw, dat met toepassing van de bepalingen van deze wet is gesticht of wordt in stand gehouden, deze bepalingen van kracht. Zij gelden voor zover nodig mede ten aanzien van nieuw te stichten scholen van dezelfde soort.

Artikel 62bis.

Artikel 121 wordt gelezen:

Behoudens het bepaalde in artikel 126, derde lid, heeft het bestuur ener rechtspersoonlijkheid bezittende instelling of vereniging, welke in een gemeente een bijzondere school voor buitengewoon lager onderwijs wenst te vestigen of een bestaande bijzondere school wenst uit te breiden, aanspraak op vergoeding hetzij van het Eijk, hetzij van de gemeente van vestiging of ook van andere gemeenten, hetzij van het Eijk en een of meer gemeenten te zamen van de kosten wegens stichting of vergroting van het gebouw voor die school, onder de voorwaarden en volgens de regelen, bij algemene maatregel van bestuur te stellen.

Artikel 62ter.

Artikel 128 wordt gelezen:

De kosten van instandhouding van bijzondere scholen voor buitengewoon lager onderwijs worden hetzij door het Eijk, hetzij cloor de gemeente van vestiging of ook door andere gemeenten, hetzij door het Eijk en een of meer gemeenten tezamen aan de besturen dier scholen vergoed onder de voorwaarden en volgens de regelen, bij algemene maatregel van bestuur te stellen. Bij die regelen wordt het beginsel in acht genomen, dat de gemeenten een vergoeding aan de schoolbesturen toekennen tot een gelijk bedrag, als zij ten behoeve van de door haar instandgehouden scholen voor buitengewoon lager onderwijs van dezelfde soort uitgeven.

Artikel 63.

lussen de Titels V en VI wordt een nieuwe Titel Va ingevoegd. Deze titel luidt als volgt;

Sluiten