Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 78.

Artikel 191 wordt gelezen :

1. Tot een nader bij de wet te bepalen tijdstip kunnen kwekelingen tot de school worden toegelaten, mits zij:

a hun 15de jaar ingetreden zijn en hun 19de niet volbracht nebben, of, indien zij de akte, bedoeld in artikel 77, onder a der wet van 1878 bezitten, hun 22ste jaar niet hebben overschreden, met dien verstande, dat het voorschrift, voor zover betreft de leeftijd, welke nog niet mag zijn volbracht, buiten toepassing blijft voor de leerlingen ener kweekschool, welke het recht van eindexamen heeft en voor hen, die ten einde tot het examen, bedoeld in artikel 210ter, onder a II, te worden toegelaten, het aldaar onder III, 2o. aan het slot bedoelde bewijs wensen te verwerven;

u^zondering van hen, die in het bezit zijn van de bevoegdheid als onderwijzer, tot geen werkzaamheden in de school gebezigd worden dan de zodanige, welke zij onder het toezicht en de leiding van een in hetzelfde schoolvertrek aanwezige bevoegde verrichten;

c. na drie maanden als kwekelingen geplaatst te zijn geweest, m het bezit zijn van een door de inspecteur schriftelijk goedgekeurd bewijs, niet ouder dan een jaar en afgegeven door aet hoofd der school, waarin zij tijdens de afgifte waren toegelaten, dat hun zedelijk gedrag en hun vordering voldoende zi]n.

In geval de inspecteur zijn goedkeuring weigert, kan het aoofd der school binnen veertien dagen na die weigering de be siissmg van Onze Minister inroepen. Deze beslist, binnen een ttiaand, de hoofdinspecteur gehoord.

2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen als ^wekeling in de school worden toegelaten leerlingen van door V- Minister, de Onderwijsraad gehoord, aan te wijzen instelden tot opleiding voor een akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs, als bedoeld in artikel 210W onder > en m artikel 136, derde lid, alsmede voor een akte van ■Bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in dezelfde ?• °v,ere®nkomstige vakken, als bedoeld in artikel 130, tweeril '• . ,ten genoegen van de inspecteur aannemelijk maken, zi]zich, voor het behalen van de akte of de akten, waar-

or zij opgeleid worden, onder het toezicht en de leiding van in^r ™eer onderwijzers of vakonderwijzers wensen te oefenen

praktijk van het lesgeven in een of meer dezer vakken, „f ,e toelating geldt uitsluitend voor het onderwijs in het vak

de vakken, waarvoor de instelling opleidt.

Sluiten