Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52 SOO,— 477 500,—

af^nl™? il hulpverlee- wd met ning aan oorlogsslachtoffers.

Artikel 127. Uitkeeringen en vergoedingen t.b.v. evacué's over 1946 en

afgesloten dienstjaren f 22 627 500,— f 42 000 000 —

Artikel 129. Uitgaven t.b.v. de aanschaffing enz. van Intendance goe-

deren 425 000,— 575 000,—

afdeeling vii. overige buitengewone uitgaven betreffende binnenland.

sche zaken.

Artikel 138. Kosten zuivering overheidspersoneel

Artikel II.

* hier,na vermelde artikelen van het in Artikel I genoemde hoofdluk worden verminderd als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST.

wordt ver- en mitsdien

apdeeling iii. openbare orde mm<ierd 8cbklcht op:

en veiligheid.

Artikel 41. Kosten Boschbrandweerorganisatie f 160 000 _ f 12Q 00()>_

Reling xi. hulpverleeq^rAAN oorlogsslacht-

"traa! t>93' Personeelsuitgaven (Cen-

slachtoS VerZ°rging van 0orl°Ss-

Artikei « l 72 °00'- 2 40« 000,-

(p B y q Personeelsuitgaven

Artikel' qe ' 40 00° — 740 000,—

overio- • 'er'eeie behoeften en Artike. 9V M?n.(P-B-V-a) ' ' * ' 370 000,- 303 000,Overipo ' ,, r'eele behoeften en D.b.v.o.) SaVen tevens

Artikel in? m I 280 000 — 428 400,—

°veri£P leele behoeften en

inriehtingenfVen (kampen en nood-

Artikel 103 „ 600 000,— 3 400 000^—

?en»eentenPL g°^dingen van door

*-vm. bemnci' ge extra uitgaven

slachtoffe® ge" t"b"V- oorioSs-

Artikel 105 p„ 450 000,— 715 000,—

aan 0orlogsslachtoffers Uitkeeringen

t6rS 27 500 000,— 22 500 000,—

Sluiten