Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tweederden der door de aanwezige afgevaardigden uitbrachte stemmen.

Artikel 7.

1. De Eaad van Beheer is samengesteld uit twee en dertig personen, waarvan:

zestien vertegenwoordigende de Begeringen,

acht vertegenwoordigende de werkgevers, en

acht vertegenwoordigende de werknemers.

2. Van de zestien personen vertegenwoordigende de Regeringen worden acht benoemd door de Leden, die op het gebied van de nijverheid de belangrijkste plaats innemen, en acht door de Leden, die daartoe worden aangewezen door de Regeringsafgevaardigden ter Conferentie, met uitzondering van de afgevaardigden der acht eerst genoemde Leden. Van de zestien in de Raad vertegenwoordigde Leden moeten zes niet-Europese Staten zijn.

3. De Raad van Beheer bepaalt, telkens wanneer het nodig is, welke Leden op het gebied van de nijverheid de belangrijkste plaats innemen, en stelt regelen vast ten einde te verzekeren, dat alle aangelegenheden betreffende de aanwijzing van d-e Leden, die op het gebied van de nijverheid de belangrijkste plaats innemen, door een onpartijdige commissie onderzoent worden, alvorens de Raad van Beheer hieromtrent een beslissing neemt. Over elk beroep van een Lid tegen het besluit van de Raad van Beheer, waarbij deze heeft vastgesteld welke Leden op het gebied van de nijverheid de belangrijkste plaats innemen, wordt door de Conferentie beslist, doch een beroep op de Conferentie schort de uitvoering van het besluit niet op> zolang de Conferentie over dit beroep» geen uitspraak heel gedaan.

4. De personen vertegenwoordigende de werkgevers en o--1 personen vertegenwoordigende de werknemers worden kozen door de afgevaardigden ter Conferentie, die onderscne denlijk de werkgevers en de werknemers vertegenwoordigen^ Twee der personen vertegenwoordigende de werkgevers en

der personen vertegenwoordigende de werknemers moeten horen tot niet-Europese Staten.

5. De duur van het mandaat der leden van de Raad van Beheer is drie jaar. Indien om enige reden de verkiezin0 voor de Raad van Beheer niet voor het verlopen van J^e^ termijn plaats hebben gehad, blijven de leden van de Ra' van Beheer aan, totdat deze verkiezingen zijn gehouden.

6. De wijze van voorziening in de opengevallen plaatsen,^ aanwijzing van plaatsvervangers en andere soortgelijke

Sluiten