is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer in aantocht is. Alle zorgen van het lange, grauwe jaargetijde zijn verdwenen en ’t is of deze zomersche winterdag nieuwe levenslust op de wereld gebracht heeft. Heel de natuur is door? drongen van het heldere voorjaarslicht dat glin? stert op de sneeuw en voorwerpen en figuren in frisschen glans zet. Zoo heeft dit verkwikkende schouwspel een wondermooi reliëf gekregen. De nieuwe activiteit electriseert natuur en mensch, zooals men ziet aan den jongen man, die behendig en vlug tegen het overstapje klautert. Het is vooral de bewegelijkheid die de schilder in deze figuur vaardig gekarakteriseerd heeft. Ook de gestalte

van het meisje, dat ietwat stijf en onzeker op de smalle ijzers staat, treft den beschouwer door de rake typeering der houding. Ongetwijfeld is het kind verrast door het tintelende vergezicht, dat inderdaad de moeite waard is in oogenschouw te nemen. De stoffage, zooals de boerderijen en boo? men, zijn haast microscopisch fijn weergegeven. Ook hiermede bewijst de schilder, dat hij het pen? seel volkomen in zijn macht heeft. Trouwens dit laatste bemerkt men eveneens aan den zorgvuldig en knap doorwerkten voorgrond. Geen onderdeel of het heeft zijn volle aandacht gehad. Niet alleen met kunde, maar ook met liefde voor het vak is dit alles behandeld. Zelfs de goudgele straatjes op het overstapje zijn niet vergeten en het transpa? rante ijs met de lichte schaduwen toonen eveneens

zijn uitgebleven, heeft men reeds in dit artikel kunnen lezen. Bovendien kan nog vermeld wor? den, dat enkele jaren geleden, op de groote ten? toonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam, uit eenige duidenden werken van Nederlandsche schilders, een doek van Ouwersloot behoorde tot de vierhonderd werken, die voor een tentoonstel? ling te Brussel werden uitgekozen. Van deze vier? honderd werken kocht de Belgische regeering er twee en een van deze beide stukken was het schil? derij van Ouwersloot !

dat Ouwersloot een even knap als gevoelig vaks man is. Het doek werd onlangs aangekocht door de commissie voor kunstopdrachten te ’s Graven? hage, waarna het in een der ruime vertrekken van het stadhuis een waardige plaats gekregen heeft.

Het is natuurlijk niet mogelijk alle werken van Ouwersloot, die hiervoor in aanmerking zouden komen, te behandelen. Ik denk hierbij aan het intieme Hollandsehe ijstafereel met het koek=em zopie, aan het wijde uitzicht over strand en zee en aan de havengezichten.

Dat ook voor dezen jongen, energieken kunste? naar, die in 1902 geboren werd, de successen niet

Ijstafereel Ouwersloot

Tenslotte dient te worden medegedeeld, dat Jan Ouwersloot sedert vele jaren inzender is op de tentoonstellingen van „De Onafhankelijken” en dat hij ook meer dan eens tot de gasten van „Rem? brandt” heeft behoord.