is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap = Die Niederländisch-Deutsche Kulturgemeinschaft; orgaan der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 1943, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. E. Preetorius: Decor 2e Bedrijf „Lohengrin”

met vele details, tot aan de horizon zijn steeds weer breede stroken land zichtbaar. Het decor uit de tweede acte doet ons tegenwoordig aan als op« gebouwd uit een bouwdoos. Met zorg zijn de bij« zonderheden tot in finesses weergegeven. De bim nenplaats van de burcht met de kemenade, de dom

en op de achtergrond bet paleis, dwingt als bet ware met aandacht te kijken, overal zien we zuilen en ornamenten en als we dan nog denken aan bet bruidsvertrek in de derde acte, dan bers inneren we ons, bet torenerkertje op de voorgrond, de halfronde, op zuilen rustende boog, die tot bet plafond rijk met figuren en ornamenten be« scbilderd was. Daarachter zag men dan bet bruids# vertrek eveneens rijk versierd. Hieruit valt direct al op te maken, dat een dergelijk tooneelbeeld een andere taak, een andere bedoeling ook bad dan bet tegenwoordige. Het gevaar ligt voor de band dat dergelijke decors maar al te licht de aan« dacht van bet spel afleiden, ze lokken tot be* schouwing der bijzonderheden. Ook de ontwerper bad toen nog niet de importantie die bij beden beeft, bij bad slechts de plaats van de handeling uit te beelden. Dat de atmosfeer der insceneering ook van bet tooneelbeeld als bet ware moet uiU stralen, werd toen nog niet in dien mate ingezien; dat was daardoor trouwens al onmogelijk, daar de taak van den regisseur zelf in dien tusscbentijd veranderd en gegroeid is.

Als wij nu de tooneelbeelden beschouwen, die Prof. Emil Preetorius voor de Amsterdamscbe ina studeering schiep, dan voelen wij direct al, de groei van de taak van den decorontwerper. Hier is alle aandacht afleidende balast weggeworpen, bes wuste concentratie op bet essentiëele dwingt tot de meest eenvoudige opstelling. Emil Preetorius brengt ons bet werk van Ricbard Wagner gezien vanuit onzen eigen tijd en dat is bet wezenlijke van

Foto; Frequin Prof. E. Preetorius: Voorcoulisse bij het „Brautgernach"