is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 4, 1944, no 3, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

‚ ulî DE ‚ 5a ‚ gaf” %_ // / Jä

Vergoeding van Verhuiskosten. Toekenning eener scheidingstoelage.

Naar aanleiding van de ontvangst van het verzoekschrift van den Bestuurder van het A.V.L.0.N., inzake een vergoeding van verhuiskosten bij het betrekken van een nieuwe standplaats en de toekenning eener scheidingstoelage, wanneer door de tijdsomstandigheden geen gelegenheid bestaat om een woning te betrekken, waardoor men gedwongen wordt om gescheiden van het gezin een pension te betrekken, of om met het gezin op gemeubileerde kamers te gaan wonen, deelde de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming mede, dat de voorstellen van den A.V.L.0.N.-Bestuurder aan het Departement in studie zijn genomen. De Secretaris-Generaal stelt zich voor om zoo spoedig mogelijk op deze aangelegenheid terug te komen.

Hopelijk zal het mogelijk zijn een gunstige oplossing te vinden. Het zou menigen pasbenoemden collega ten goede komen, terwijl voorkomen zou worden dat de schroom, welke velen bij de gedachte aan solliciteeren vervult, tengevolge zou hebben dat het aantal dergenen, die ook onder de huidige omstandigheden „den stap vooruit" durven wagen, zou verminderen.

A. LAPPERRE

VAN HET A.V.L.0.N.-SECRETARIAAT

Vacature Bureauleider.

Bij het Bureau voor Kinderbescherming te Amsterdam bestaat een vacature voor de betrekking van Bureauleider, tegen een salaris van ƒ 400,— ’s jaars (nevenbetrekking voor de Woensdag- en Zaterdagmiddagen). |

Wij raden onzen leden aan te soliiciteettll bij den heer S. N. Posthumus, Voor-’ zitter van het Dagelijksch Bestuur, pjM Schoolmuseum, Prinsengracht 151, Am[sterdam. i

Rondschrijven nr. 33, dd. 15 Mei 1944, aan de districtshoofden van dl afdeeling Vorming. Het Hoofd van de i

leeling Voraung behandelt in dezen rondzendbrief het belang van excursies en voordrachten.

Tevens bevat de brief een voorstel tot oprichting van leeskringen, waardoor de leden in de gelegenheid zullen worden gesteld om op goedkoope wijze boeken en tijdschriften te verkrijgen.

Er bestaan plannen om in de vacantie een meerdaagsche reis waarschijnlijk naar Limburgs schoone dreven te ondernemen. Bijzonderheden zullen in ons orgaan bekend worden gemaakt. Tenslotte vermeldt het rondschrijven, dat de A.V.L.0.N.-bibliotheek verrijkt werd met eenige nieuwe werken. Voor bijzonderheden wordt naar ons orgaan verwezen.

VAN HET GILDE-SECRETARIAAT

Nieuwe Gracht 41, Utrecht. Adreswijziging. |

Dringend verzoeken wij den gildeleden hun adreswijzigingen steeds aan het Algemeen Secretariaat van het Opvoedersgilde op te geven. Ook in het geval, dat zij tevens A.V.L.0.N.-lid zijn. Een eenvoudige adreswijzigingskaart bespaart ons heel veel moeite en briefwisseling. Het is ongelooflijk, wat voor puzzles er soms ontstaan kunnen als de leden niet de moeite willen nemen om een berichtje te zenden. In den regel zijn velen verbaasd, dat zij het orgaan niet meer ontvangen en trachten dan de schuld op ons te schuiven.

Vervulling van vacatures en sollicitaties.

Op het oogenblik zijn onze lijsten van sollicitanten weer zoo goed als uitgeput. Van alle zijden komen verzoeken tot ons om sollicitanten voor bepaalde betrekkingen. In vele gevallen is het ons onmogelijk daaraan te voldoen. Gaarne zouden wij nu onze lijsten aanvullen. Allen, die solliciteeren of veranderen willen, verzoek ik mij per omgaande hun wenschen kenbaar te maken. In dit schrijven moet de aard van de verlangde betrekking en de bevoegdheden duidelijk worden vermeld. Voor de volgende betrekkingen zoeken wij gegadigden:

a. voor tijdelijk onderwijzer of onderwijzeres; b. voor vast; |

c. voor hoofd eener g.L.O.school, v.g. L.O.school of U.L.O.school; d. voor onderwijzer aan U.L.O.school; e. voor leeraren bij het M.O. |

Het zal ons aangenaam zijn vele aanmeldingen te ontvangen, opdat wij weer aan verschillende tot ons gerichte verzoeken zullen kunnen voldoen.

Uitbreiding van Bevoegdheden. Wanneer leden in het bezit van nieuwe bevoegdheden komen of van betrekking veranderen, verzoeken wij vriendelijk ons daarvan oogenblikkelijk melding te maken.

„^i^^Districten

Het A.V.L.O.N. in Noord-Brabant. Zaterdag 13 Mei j.l. kwam de districtsraad te Tilburg bijeen. Ook de kringvertegenwoordigers waren aanwezig. Slechts het districtshoofd van het Weezenfonds had bericht van verhindering gezonden.

Nadat de rondzendbrieven van het Algemeen Secretariaat onder de loupe waren genomen, bracht de districtsvertegenwoordiger verslag uit van de te Amsterdam gehouden bijeenkomst. Ook de verschijning van ons nieuwe tijdschrift kwam ter sprake, evenals de

komende actie met de brochure. Het districtshoofd van de afdeeling Recht op Bijstand bij Ziekte zette eenige voorgekomen gevallen uiteen, waaruit duidelijk bleek van welk groot nut het lidmaaatschap van het A.V.L.O.N. voor Opvoeders kan zijn.

Ook de andere medewerkers gaven toelichtingen op hun werkzaamheden. Met de toezegging om op denzelfden voet te blijven samenwerken en zooveel mogelijk de propaganda ter hand te nemen, werd de vergadering besloten. De districtsvertegenwoordiger, L. H. J. OPRINSEN