is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 4, 1944, no 9, 1944

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming is in overweging gegeven de gemeentebesturen en besturen der bijzondere onderwijsinrichtingen met deze regeling, waaraan door den President-Directeur van het Bureau Afvoer Burgerbevolking terugwerkende kracht zou worden verleend tot aan het begin der evacuatie, in kennis te stellen.

Belanghebbenden dienen zich derhalve, onder overlegging van de bewijsstukken, te wenden tot bovengenoemd Bureau (afdeeling Financiën en Personeel), Oranjestraat 10, Den Haag.

VAN HET A.V.L.0.N.-SECRETARIAAT

STAND DER KASSEN. Verslagen van de werkzaamheden der afdeelingen in de maanden April, Mei en Juni 1944. De financieele gegevens zijn accoord bevonden en goedgekeurd door Accountant H. Vermaat, lid van het Rechtsfront, te s-Gravenhage.

DE AFDEELING rechtskundige bijstand.

Saldo postrekening .... ƒ 676.78 Saldo Onderwijzersspaarbank 1.500. Effectenbezit – 17.000.

De Afdeeling mocht zich verheugen in een levendig contact met de vele leden, die van haar diensten gebruik wenschten te maken. De moeilijkheden van deze leden waren van zeer uiteenloopenden aard. Sommigen vroegen om steun ter verkrijging of behoud van telefonische aansluiting. In dit opzicht kan het A.V.L.O.N. geen invloed uitoefenen.

Verschillende pensioenkwesties konden tot een bevredigende oplossing worden gebracht. Ik raad allen, die ook maar den geringsten twijfel koesteren omtrent mogelijkheden of onjuistheden betreffende het pensioen, zich tot de Afdeeling te wenden. Er liggen op dit gebied vele voetangels en klemmen, zoodat het gewenscht is bij ieder dubium een nauwkeurig onderzoek te doen instellen. _

Ik wiï hier wijzen op een geval, dat door zijn actualiteit interessant is. Een schoolbestuur weigerde een onderwijzer salaris door te betalen gedurende den tijd, dat hij voor de Weermacht te werk was gesteld. Het schoolbestuur beriep zich op een verordening van den Rijkscommissaris van 28 Februari 1941. Dit beroep is onjuist, daar de verordening krachtens art. 1 alleen betrekking heefi op tewerkstelling door het Gewestelijh Arbeidsbureau. Gaat zij uit van der Burgemeester, dan moet het salaris doorbetaald worden.

De vele, vele vragen omtrent de partieels salarisverhooging van 10% werpen eer schrijnend licht op den bitteren nood ii tallooze onderwijzersgezinnen. Op he oogenblik is het eerst zoover, dat bij he Departement een ontwerp in behande ling is, om de verhooging ook op di onderwijzers toepasselijk te verklaren De geduldsproef wordt dus voortgezet Waar de verhooging reeds werd uit

gekeerd moet dit geschied zijn bij wijze van voorschot; het schoolbestuur is er niet toe verplicht.

Zooals reeds in een mededeeling in „Opvoeding in Volkschen Geest van 1 Juli j.l. is bekendgemaakt wordt de behandeling van vragen bespoedigd door het verstrekken van volledige gegevens, op de zaak betrekking hebbende.

Mr. H. G. SCHMIT, Hoofd van de afd. Rechtsk. Bijstand.

DE AFDEELING VORMING. Saldo postrekening .... ƒ 2.452.95 Saldo Onderwijzersspaarbank – 500.- Effectenbezit ....... 52.100. J. HETTEMA, Hoofd van de afd. Vorming

DE AFD. GELDELIJKE BIJSTAND.

Afdeeling voor giften en ondersteuningcnt Saldo postrekening .... ƒ 177.87 Saldo Rotterd. Bankver. . . – 4.491.54 Saldo Onderwijzersspaarb. – 2.500. Effectenbezit -42.000.

Afdeeling voorschotten: Saldo postrekening .... ƒ ö4ö..iö Saldo Rotterd. Bankver. . .- 1-000.— Saldo Onderwijzersspaarb. – 1.500. Effectenbezit – 10-000.- Voorschotten u/g . . . .-zi./oö.zz

Gedurende het tweede kwartaal werd aan 63 collega’s een toelage verstrekt van resp. ƒ 9.75 tot ƒ 210.- per kwartaal. Voorschotten werden verleend tot een totaal bedrag van ƒ 1.450.-. Er werd op regelmatige wijze een bedrag van ƒ 3.028.94 afgelost.

In dit kwartaal kwam duidelijk tot uiting, dat het A.V.L.O.N. ook buiten den ledenkring de noodige belangstelling geniet. Er werden verschillende aanvragen om geldelijken bijstand van niet-leden ontvangen. Deze aanvragen worden nauwkeurig onderzocht. Meestal werd een gunstige oplossing gevonden; hetgeen tevens geldt voor de aanvragen, welke gericht waren aan den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming en welke ter verdere behandeling aan het A.V.L.O.N. werden toegezonden.

A. LM’PERRE, Hoofd V. d. afd. Geld. Bijstand.

HET WEEZENFONDS. Saldo postrekening .... ƒ Saldo Rotterd. Bankver. .. – 233.07 Saldo Onderwijzersspaarb. . – 31.206.99 Effectenbezit " 3.500.

9 jongens en meisjes uit 5 gezinnen werden gedurende het afgeloopen kwartaal door het Weezenfonds terzijde gestaan. De toelagen varieerden van ƒ 9.25 tot ƒ 421.86.

Éenige bezoeken aan familieleden van overleden, collega's hadden tot gevolg, dat de werkzaamheden van het Weezenfonds werden uitgebreid. Het N.0.G.-Agentschap Brandverzekering van de N.V. Assurantiemaatschappij „de Nederlanden van 1845" werd in beheer genomen. De provisie-

opbrengst van 15 %, welke geheel ten goede van het Weezenfonds komt, bedroeg bet afgeloopen kwartaal ƒ 497.34. De gereduceerde premie, welke den deelnemers van het Agentschap Brandverzekering in rekening werd gebracht, werd niet gewijzigd.

A. LAPPERRE, Hoofd van het Weezenfonds.

DE AFD. RECHT OP BIJSTAND BIJ ZIEKTE.

Saldo postrekening .... ƒ Saldo Rotterd. Bankver. . .- Saldo Onderwijzersspaarb. .- 3.500. Effectenbezit Hypotheken u/g . . . . • – Leening , • • – l-000.- In totaal konden 16 collega s aanspraak doen gelden op de afdeeling Recht op Bijstand bij Ziekte. 9 collega's ontvingen maandelijksche uitkeeringen tot een totaalbedrag van ƒ 992.96 wegens het ontvangen van verminderd salaris, bet niet meer ontvangen van salaris wegens ziekte en langdurig ziekteverlof, het ontslag wegens ziekte of invaliditeit en ziekte op het tijdstip van op-wachtgeld-stelling. 2 uitkeeringen werden beëindigd, terwijl 1 collega voor het eerst een uitkeering ontving.

De hoogste uitkeering bedroeg ƒ 98.63, de laagste ƒ 4.69 per maand. Uitkeeringen voor operatiekosten werden 4 maal verstrekt tot een totaal bedrag van ƒ 259.75. Driemaal werd ƒ 50.- verstrekt bi) gezinsvermeerdering.

Daar soms blijKt, aat nei collega’s, die elders verzekerd zijn, om nota's en rekeningen te overleggen, teneinde in aanmerking te komen voor de A.V.L.O.N .-operatie-uitkeering, wordt medegedeeld, dat duplicaten dezer nota’s en rekeningen aangevraagd kunnen worden. Meestal vraagt men eerst de uitkeering aan van de Maatschappij tegen verzekering van ziekenhuis- en operatiekosten, waarbij men aangesloten is. Deze zendt geen nota’s en rekeningen terug, doch behoudt deze. Bij het aanvragen van de A.V.L.0.N.-uitkeering heeft men dus duplicaten noodig. In verband hiermede wordt medegedeeld, dat het A.V.L.O.N. deze duplicaten eveneens zal behouden.

Nogmaals wordt de aandacht gevestigd op artikel 58 van het reglement, waarin wordt medegedeeld, dat het Hoofd van de afdeeling Recht op Bijstand bij Ziekte aan de gewone leden een uitkeering kan doen van ten hoogste ƒ 75.—, teneinde den toegetredene de gelegenheid te geven om dit bedrag aan te wenden voor versterkende middelen, welke dienstig kunnen zijn voor een algeheel herstel.

Het A.V.L.O.N verleent zoowel een operatie-uitkeering aan hen, die elders verzekerd zijn, als aan hen, die de kosten van operatie voor eigen rekening moeten nemen. A. LAPPERRE, Hoofd v.d. afd. Recht op Bijstand bij Ziekte

Bijdrage Ie halfjaar 1944. Enkele leden voldeden, ondanks de aangeboden kwitantie, nog niet de bijdrage voor het Ie halfjaar 1944. Zij ontvangen van de Adntinistrateur-