is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 5, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMEENTE NIEUWE-PEKELA U.L.0.-School Gevraagd zoo spoedig mogelijk een Onderwijzer Bezit akte Duitsch en geschiktheid tot het geven van zangonderwijs strekken tot aanbeveling. Sollicitaties vóór 10 Juni a.s. aan den Burgemeester van Nieuwe-Pekela.

GEMEENTE APELDOORN Door den brand waarbij het gemeentehuis te Apeldoorn grootendeels verwoest werd, zijn o.m. verloren gegaan de sollicitatiestukken, met de daarvan opgemaakte lijsten, van de gegadigden naar de betrekkingen van HOOFD SCHOOL 14 ONDERWIJZER SCHOOL 9 ONDERWIJZERES SCHOLEN 24 EN A. Belanghebbenden wordt verzocht vóór 7 Juni a.s. aan den Burgemeester (Regentesselaan 10), eene nieuwe sollicitatie, (ongezegeld, met daarop vermeld „duplicaat"), met bijlagen in te zenden.

GEMEENTE MAASTRICHT Herhaalde oproeping Voor de gemeentelijke school voor voortgezet gewoon lager onderwijs (jongens en meisjes) worden ingaande 1 September e.k. gevraagd EEN OF TWEE Onderwijzeressen Sollicitaties met volledige inlichtingen aan den Burgemeester vóór 10 Juni e.k.

GEMEENTE ROZENBURG 3e klasse De Burgemeester van Rozenburg roept sollicitanten op, voor de betrekking van Hoofd van de 2e openbare lagere school (2-mansschool). Landen/of tuinbouwakte strekt tot aanbeveling. Stukken vóór 15 Juni a.s. aan den Burgemeester van Rozenburg te Maassluis.

GEMEENTE ASSEN Ie Klasse De Burgemeester van Assen roept sollicitanten op voor; 1. hoofd der 0.1. school no. 4 (stadswijkschool), 2. hoofd der 0.1. school no. 10 (tweemansschool), 3. onderwijzer en onderwijzeres aan de opleidingsscholen voor H.B.S. en Gymnasium en 4. een onderwijzer a.d. Centrale Kopschool (v.g.1.0.)

Eenige dienstjaren als zoodanig strekken tot aanbeveling. Stukken uiterlijk 15 Juni a.s. Geen bezoek aan den burgemeester. Sollicitanten voor de Centrale Kopschool, die reeds hebben gesolliciteerd, blijven als zoodanig aangemerkt

GEMEENTE DELFT Aan de Gemeentelijke Nijverheidsavondschool te Delft worden gevraagd met ingang van het cursusjaar 1943—1944 a. een leeraar in vaktheorie aan metaalbewerkers, 3 lestijden, b. een leeraar in vakteekenen en vaktheorie aan koper-, lood- en zinkbewerkers en fitters, 6 lestijden, c. een leeraar in electromontage, 6 lestijden, d. een leeraar in technisch schetsen, 9 lestijden, e. een leeraar in wiskunde, 4 lestijden, f. een leeraar in motorrijtuigen rijwielherstellen, 6 lestijden. Sollicitatiestukken te zenden aan den Burgemeester van Delft vóór 12 Juni a.s.

GEMEENTE LOCHEM De Burgemeester der gemeente Lochem roept sollicitanten op naar de betrekking van Onder wij zeres aan de openbare lagere school te Klein Dochteren in de gemeente Lochem, (Hoofd de heer G. J. Schutte). Bezit van de akte handwerken vereischt. Stukken vóór 15 Juni a.s. aan den Burgemeester.

GEMEENTE GOUDA Aan de ooenbare u. 1.0. school (hoofd de heer W. van hingen) wordt gevraagd een Onderwijzer Hoofdakte en akten Duitsch en Wiskunde vereischt. Spllicitatie vóór IS Juni a.s. te zenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE LEIDEN Sollicitanten worden opgeroepen naar de betrekking van Onder wij zeres aan de school voor buitengewoon 1.0. verbonden aan het Zwakzinnigengesticht „Voorgeest" te Oegstgeest. Bevoegdheid vakken [, k en r vereischt. Diploma seminarium en/of getuigschrift spreekonderwijs strekt tot aanbeveling. Jaarwedde volgens Rijksregeling (8% standplaats aftrek). Sollicitatie met staat van dienst en opgaaf bevoegdheden vóór 9 Juni a.s. aan afd. Onderwijs, Gemeentesecretarie. Geen bezoek dan na uitnoodiging.

GEMEENTE LEEUWARDEN De Burgemeester van Leeuwarden roept sollicitanten op voor de volgende betrekkingen! a. Hooid van Gemeenteschool no. 6a (gewoon L. 0.); b. Hooid van Gemeenteschool no. 13b (gewoon L. 0.); c. Onderwijzer aan Gemeenteschool no. k (U.L.0.); d. Onderwijzer aan Gemeenteschool no. 15 (gewoon L. 0.); e. Onderwijzeres aan Gemeenteschool no. 13b (gewoon L. 0.). Voor de betrekking sub c kan een akte M.O. voor een der talen tot aanbeveling strekken. De betrekkingen sub a, c en d vaceeren op 1 Januari 1944, de betrekking sub b op 1 December 1943 en de betrekking sub e op 17 Augustus 1943. Gegadigden dienen hun sollicitatie in te zenden aan den Burgemeester vóór 20 Juni 1943. Bezoek uitsluitend na oproe-