is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 22, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt meer woord dooi onze beproefde, door vele oulonteiien aanbevolen, individueel geleide Mentale Training welke Uw Zelfvertrouwen, Wilskracht, (Concentratie, Geheugen en Takt versterkt, Uw spreek-, bloos- en andere angsten opheft en Uw sluierende vermogens positief richt. GRATIS BOEKJE Nr. 17 met interessante artikelen en alle inlichtingen op aanvrage onder vermelding van dit blad en bijslumng van 20 cis. postzegels voor adm. kosten PELMAN INSTITUUT voor Mentale Training Damink BB Amsleidam Tel. 41878

GEMEENTE HILVERSUM Nieuwe Oproeping De Burgemeester van Hilversum (gemeente Ie klas) roept sollicitanten' op naar de betrekking van Hoofd van de openbare lagere school Nr. 12 (school voor gewoon lager onderwijs, vakken van onderwijs a t/m. k). Het lidmaatschap van het Opvoedersgilde strekt tot aanbeveling. Stukken vóór 10 October a.s. aan den burgemeester ten raadhuize. Persoonlijke kennismaking uitsluiten'd na oproeping.

GEMEENTE OUDEWATER Gevraagd aan de Openbare Lagere School een tijdelijk Onderwijzer (es) Sollicitaties zoo spoedig mogelijk aan den Burgemeester.

ERASMIAANSCH GYMNASIUM TE ROTTERDAM Te vervullen is de betrekking van Leeraar in de geschiedenis. Bevoegdheid voor Nederlandsche taal en letterkunde strekt tot aanbeveling. De vast-aangestelde leeraren hebben het recht deelhebber te worden in het W.- en W.-fonds der school, tegen een jaarlijksche bijdrage van 1 pet. van hun wedde. Benoeming geschiedt eerst na geneeskundig onderzoek. Nadere inlichtingen geeft de Rector Dr. M. J. Pattist. Adressen vóór 24 October a.s. aan den wn'd. Curator-Secretaris. Curatoren van het Erasmiaansch Gymnasium: Dr. H. BURGERHOUT, Voorzitter, Dr. C. M. KLEIPOOL, wnd. Secretaris. Mathenesserlaan 437, R’dam-West.

Ëen eervolle plaats In de wereld* luchtvaart van het nieuwe Europa. Dat Is de plaats die aan Nederland toekomt. Helpt mede deze plaats voor ons volk te veroveren door U aan te melden als lid van de Luchtvaart W.A, of als luchtvaart* bevorderaar. Aanmeldingen of In* lichtingen bij den Wnd. Inspecteur der Luchtvaart W,A„ Raadhuis* plein 5, Heemstede.

GEMEENTE ASSEN Te Assen, Ie klas, wordt gevraagd een Onder wij zeres voor een der Imbecielenklassen der School voor 8.L.0. Salaris met Rijks- en Gemeenteraarge. „ Bevoegdheden: lich. oef., nutt. handwerken en handenarbeid vereischt. Getuigschrift Spreekonderwijs strekt tot aanbeveling. Sollicitatiestukken uiterlijk 10 October a.s. aan den Burgemeester. ■

GEMEENTE ROTTERDAM Aan middelbare scholen te Rotterdam is te vervullen de betrekking van’ Leeraar(es) in de Geschiedenis en Aardrijkskunde. Aantal lesuren 24 tot 30 per week. Inlichtingen betreffende deze vacature kunnen worden ingewonnen bij den Directeur van de Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus A aan de Hofstedestraat no. 36 alhier. Sollicitaties vóór 15 October a.s, in te zenden aan den Burgemeester op gezegeld papier, tenzij geen gezegeld papier behoeft te worden gebruikt, in welk geval zulks uit het sollicitatie-adres moet blijken IlilllllllllllliißlitiiililM

GEMEENTE GOUDA (Ie KL.) Aan de 0.1. (opl.)school B (hoofd de heer P. J. W. J. Bevers) wordt gevraagd een Onderwijzeres Sollicitatie op zegel, met levensbericht, te zenden aan den Burgemeester vóór 10 October a.s.

GEMEENTE LEERDAM Sollicitanten worden opgeroepen naar de betrekking van V akonderwi j zer voor lich. oefening akte m.o. of s. vereischt. V akonderwi] zeres in de nuttige handwerken en eenvoudige huishoudkunde. Aan de school voor v.g.1.0. Sollicitatiestukken aan den Burgemeester uiterlijk één week na verschijning van dit blad.

GEMEENTE MAASBREE Vacature Hoofdonderwijzer. Aan de openbare lagere school te Baarlo is, ingaande 1 Januari 1944 vacant de betrekking van Hoof donderwi j zer (5 onderwijzers v. bijstand). Sollicitaties in te zenden vóór 17 October 1943 aan den Bürgemeester van Maasbree. Persoonlijk bezoek alleen na oproeping.

GEMEENTE AMERSFOORT Voor de in de gemeente Nijkerk gevestigde klas van de openbare schooi voor buitengewoon lager onderwijs wordt gevraagd; een Onderwijzeres in het bezit van de bevoegdheid voor handenarbeid. Inzending van stukken (sollicitatie-adres op zegel), gericht aan den Burgemeester, binnen een week na verschijnen dezer, aan het Hoofd van de Personeelscentrale ten Gemeentehuize te Amersfoort.

wnd. Hoofdopsteller; I. T. van f len. Den Drukker; N.V. Drukkerij voorheen L. E. L ,350 P V 1894/14. Registratienummer voor niet-commercieele Abonnementsprijs; 5 gld. per jaar. Prijs per