is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 24, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A V L o N

ALGEMEEN VOORZIENINGSFONDS VOOR LEERAREN EN ONDERWIJZERS IN NEDERLAND

Algemeen Secretariaat: ’s-Gravenhage, Koningin Mariastraat 24 Telefoon 722548 – Giro 452370

Opsteller: C. BROUWER Valeriusstraat 21boven Amsterdam-Zuid

De afdeeling „Vorming”

Het A.V.L.O.N. heeft in zijn organisatie-schema opgenomen een afdeeling „Vorming”.

Welke beteekenis moet hieraan gehecht worden en wat is doel en opzet van deze afdeeling?

Zij, die in het A.V.L.O.N. niets anders zien dan een soort verzekering, waardoor men zichzelf en zijn gezin veilig kan stellen tegen financieele narigheden en de naam Algemeen Voorzieningsfonds geeft daar wel eenige aanleiding toe zullen de aanwezigheid van een afdeeling „Vorming” niet begrijpen en haar overbodig vinden. Zij echter, die inzien dat, wat het Voorzieningsfonds presteert slechts een afdeeling is we zouden kunnen zeggen de sociale afdeeling van een organisatie die beter aangeduid kan worden met den naam Algemeen Vakverbond voor Leeraren en Onderwijzers in Nederland, zij zien in dat een afdeeling „Vorming” in het A.V.L.O.N. zeer zeker op haar plaats is. Immers het A.V.L.O.N. streeft naar herordening van het Vak-vereenigingswezen op onderwijsgebied in dien zin, dat alle Leeraren en Onderwijzers-organisaties tenslotte vereenigd zullen zijn in het A.V.L.O.N. Het A.V.L.O.N. wil dus in de eerste plaats een vakorganisatie zijn. En dat een afdeeling „Vorming” in een vakorganisatie op haar plaats is, zal niemand ontkennen.

Toch meent menigeen dat er aan deze afdeeling „Vorming” een „luchtje” zit. Dat deze afdeeling als achterdeurtje fungeert, 0m... de leden van het A.V.L.O.N. politiek te „vormen”. Ach ja, waarom het niet eerlijk uitgesproken. Het A.V.L.O.N. beweert wel een nietpolitieke organisatie te zijn, maar zegt onderwijl toch maar „een kind van den nieuwen tijd” te zijn en dus, die afdeeling „Vorming” niet waar?

Inderdaad, dat is eerlijk uitgesproken. Laat deze uitspraak dan ook even eerlijk beantwoord worden!

De afdeeling „Vorming” van het A.V.L.O.N. bedoelt niet de politieke vorming van de by haar aangesloten leeraren en onderwijzers.

Voor de politieke vorming onzer volksgenooten en daar behooren de Leeraren en Onderwijzers óók toe zijn wel andere organisaties. Maar wat de afdeeling „Vorming” van het A.V.L.O.N. wèl inziet, is, dat het aanbreken van den nieuwen tijd in de geschiedenis der menschheid zeer zeker óók zijn invloed zal doen gelden op de schoolwereld in zijn geheel en dus óók op de leeraren en onderwijzers.

En zelfs zij, die meenen dat de z.g. nieuwe tijd nooit zal aanbreken, maar dat na verloop van tjjd de „oude

tijd” er weer zal zijn, zijn er vast van overtuigd, dat dan die „oude tijd”, de „oude tijd” niet meer zal zijn, maar eveneens een nieuwe.

Het maatschappelijk leven eischte en eischt nu eenmaal nieuwe organisatievormen en verlangt dat er voor de oude waarheden nieuwe begrippen in de plaats komen.

De school als functie van het gemeenschapsleven zal nooit ontkomen aan den invloed der revolutie, die het kenmerk zal zijn van de 20e eeuw, hoe dan ook.

En met de school zal ook nooit de leeraar en de onderwijzer er zich aan kunnen onttrekken deze revolutie dóór zich heen te laten gaan. ledere leerkracht zal óf zichzelf hebben te hèrvormen óf zal hervormd worden.

De doorbraak van de revolutie in het gemeenschapsleven zal tevens een doorbraak in de school beteekenen en zal ook een actieve meebeleving van den opvoeder vereischen, wil hU ook dan opvoeder blijven.

Het A.V.L.O.N. ziet hier als vakorganisatie een taak, niet in dien zin dat het, boven op de barricade staande, als voorvechter van de revolutie zich wil laten gelden, dus niet als politieke organisatie, maar wel in dien zin dat het A.V.L.O.N. gereed wil zijn om de bij haar aangesloten leden te ~voorzien” van dat geestelijk goed dat zij zullen behoeven om als levende en dienende menschen ook in den nieuwen tijd „vak-man” te kunnen zijn.

De afdeeling ~Vorming” van het A.V.L.O.N. die deze taak zal hebben te verrichten zal dus inlichten en vóórlichten op het gebied van het algemeen volksleven voor zoover het de school, de opvoeding, het vak en den vakman betreft.

Voor hem, die met open oog uit het venster van den ouden tijd heeft gezien, is het bekend, dat in het verschiet óók voor den opvoeder een nieuwe wereld wacht, die als het ware nog ontdekt moet worden.

Alleen een verlangend mensch kan een ontdekker zijn!

Dat het A.V.L.O.N. door zijn afdeeling „Vorming” het verlangen naar wat al zoo langen tijd in de onderwijswereld latent aanwezig was gezien de on-tevredenheid overal zal aanwakkeren is zeker. Het meent daarbij de bij zijn organisatie aangesloten leden een dienst te bewijzen.

Als eerste taak van de afdeeling „Vorming” wordt dus gezien dat het A.V.L.O.N. de correlatie, die er bestaat tusschen wereldbeschouwing en opvoeding heeft aan te toonen en toe te lichten.

Het is vanzelf sprekend dat hierbij de onderscheiding in vakgroepen geen zin heeft omdat deze vorming geen aangelegenheid van een bepaalde vakgroep is, maar een algemeene.