is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 33, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de scheikunde:

Uit de anorganische scheikunde de metalen, voor zoover deze niet bij de andere hoofdstukken der scheikunde ter sprake komen, en voorts de technische bereidingswijze van lichte metalen, ijzer, ammoniak, scda, zwavelzuur, watergas, lichtgas, aardolieproducten, zeep en suiker.

Voor de natuurlijke historie:

De morphologie der plant, de gewervelde dieren en de protozoën. Kennis van het menschelijk lichaam wordt wel gevraagd.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde onderwerpen, waarover niet zal worden gevraagd, vervallen voor den cursus 1943—• 1944 uit het algemeen leerplan van de zesde klasse der openbare gymnasia.

B. Voor de hoogere burgerscholen.

Met afwijking in zooverre van de Koninklijke besluiten van 8 Juni 1929, Staatsblad no. 310. van 22 December 1937, Staatsblad no. 376, en van 27 Mei 1937, Staatsblad no. 363, zooals deze nader zijn gewijzigd en aangevuld, wordt bepaald:

Artikel 1

Het programma voor de eindexamens der openbare hoogere burgerscholen en der ingevolge artikel 45redecies der Middelbaar-onderwijswet aangewezen bijzondere hoogere burgerscholen en de programma’s voor de examens, vermeld in artikel 55, 2de lid. der Middelbaar-onderwijswet, zullen in 1944 niet omvatten de volgende onderwerpen:

1. Voor de hoogere burgerschool A en het Staatsexamen hoogere burgerschool A:

Voor de handelswetenschappen:

a. Bedrijfshuishoudkunde en boekhouden: enkel boekhouden: balansen en verlies- en winstrekeningen van levens- en schadeverzekeringsmaatschappijen, van transportondernemingen en van deposito- en credietbanken; zelfstandige administratie van pensioen- en ondersteuningsfondsen; filiaal-boekhouding; kameraalstijl;

b. Organisatie en techniek van den handel en handelsrekenen: arbitrage; winstverdeeling; termijnhandel.

c. Recht van het maatschappelijk verkeer; kennis van de Merkenwet en de Handelsnaamwet; belastingwetgeving.

Voor de staatshuishoudkunde en de statistiek:

Aandeel van de Overheid in het maatschappelijk inkomen (belastingopbrengst). Geschiedenis van het Nederlandsche muntwezen. Geschiedenis der Nederlandsche Bank. De waardevastheid van het geld (ten aanzien van binnen- en buitenland).

Voor de aardrijkskunde:

De beginselen der natuurkundige aardrijkskunde, behalve voor zoover de kennis daarvan noodzakelijk is bij de behandeling van Nederland, Nederlandsch-lndië, Suriname en Curagao. Behandeling van het sociaal-economische leven, zooals het zich openbaart in voortbrenging, verdeeling en verbruik der voornaamste goederen. Enkele onderwerpen uit de volkenkunde van de overzeesche gewesten.

Voor de geschiedenis:

De vaderlandsche geschiedenis tot 1813. De algemeene geschiedenis tot 1848.

Bijzondere onderwerpen uit de economische geschiedenis van Nederland en de voornaamste Eurcpeesche staten tot 1648.

11. Voor de hoogere burgerschool B en het Staatsexamen hoogere burgerschool B;

Voor de reken- en stelkunde:

Samengestelde interestrekening. Exponentiëele vergelijkingen. Eenvoudige beginselen der differentiaal- en integraalrekening.

ax2 -|- bx -I- c

De functie y =

px2 qx -f f

Herhaling en uitbreiding van het getalbegrip.

Voor de driehoeksmeting Extremen.

Voor de meetkunde: meetkundige behandeling van de eenvoudigste eigenschappen van parabool, ellips en hyperbool.

Voor de stereometrie: de stelling van Euler, het regelmatig 12-vlak en het regelmatig 20-vlak.

Voor de beschrijvende meetkunde: kegel, cylinder en bol in eenvoudige ligging.

Voor de mechanica:

De plaatsbepaling van het zwaartepunt. De verticale cirkelbeweging.

Voor de natuurkunde:

Licht en geluid, voor zoover de kennis daarvan niet noodzakelijk is in verband met warmte en electriciteit.

Voor de scheikunde:

Uit de anorganische scheikunde de metalen voor zoover deze niet bij andere hoofdstukken der scheikunde ter sprake komen, en voorts de technische bereidingswijze van lichte metalen, ijzer, ammoniak, soda, zwavelzuur, watergas, lichtgas, aardolieproducten, zeep en suiker.

Voor de' natuurlijke historie: Het genoemde onder 3°. en s°. van het eindexamenprogramma.

Voor de staathuishoudkunde:

Bedrijfsorganisatie, organisatie van werkgever en werknemers. Sociale wetgeving en economische politiek. Voortzetting der waarde- en prijsteer. Verbruiksleer en bevolkingsleer. •«

Voor de aardrijkskunde: De natuurkundige aardrijkskunde, behalve voor zoover de kennis daarvan noodzakelijk is bij de behandeling van Nederland, Nederlandsch-lndië, Suriname en Curagao. Hoofdstukken uit de algemeene land- en volkenkunde.

Voor de geschiedenis: De vaderlandsche geschiedenis tot 1813 en de algemeene geschiedenis tot 1848.

Artikel 2.

De in artikel 1 genoemde onderwerpen, waarover niet zal worden gevraagd, vervallen voor den cursus 1943—1944 uit het algemeen leerplan voor de vijfde klasse der openbare hoogere burgerscholen A en B.

Apeldoorn, 22 November 1943.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, J. van Dam.

Slechts een onzen arheid Jjeheerschen: hioe doe ih het den volgenden heer heter 9