is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 36, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A V L o N

ALGEMEEN VOORZIENINGSFONDS VOOR LEERAREN EN ONDERWIJZERS IN NEDERLAND

Algemeen Seeretariaat: ’s-Gravenhage, Koningin Mariastraat 24 – Telefoon 722548 – Giro 452370

Opsteller; C. BROUWER Valeriusstraat 21boven Amsterdam-Zuid

Jaarwisseling

Bij de jaarwisseling is het gewoonte om de balans op te maken.

Soms gebeurt dat, terwijl de stemming triestig is: De zaken gingen niet best in het afgeloopen jaar. Soms ook werd de balans met een opgeruimd gemoed opgemaakt; De zaken liepen uitstekend en het komende jaar wekt alle verwachtingen.

De balans opmaken van het A.V.L.O.N. bij de jaarwisseling 1943—1944 is een bij uitstek aangenaam werk. Immers, wanneer we terug zien op het afgeloopen jaar, dan is het één winst al winst, wat we zien. Zij het dan in figuurlijken zin gesproken. 1943 zal altijd als het jaar worden aangemerkt, waarin het A.V.L.O.N. als het ware zijn juiste gestalte kreeg. De A.V.L.0.N.-weg, de A.V.L.0.N.-taak leerden we duidelijk voor ons zien en de groei van het ledental zegt, dat het A.V.L.O.N. er in den korten tijd van zijn bestaan in geslaagd is vasten voet in de Leeraren- en Onderwijzerswereld te krijgen.

De organisatie van het A.V.L.O.N. werd verder uitgebouwd. In alle 14 districten kwamen volledige districtsraden. D.w.z. dat het A.V.L.O.N. beschikt over ongeveer 100 vaste, vrijwillige en enthousiaste medewerkers.

Wie nagaat, wat er zoo in de verschillende districten is gepresteerd, zal met mij kunnen onderschrijven, dat het woord „enthousiast” hier op zijn plaats is. Allen voelen, dat hier door het A.V.L.O.N. een sociaal werk verricht wordt, dat er zijn mag en dat er helaas ook ziin moet.

Het ligt niet in de lijn van de werkzaamheden van het A.V.L.O.N. om in negatieven zin vingers op wonden te leggen; het A.V.L.O.N. helpt, waar geholpen moet worden, maar het A.V.L.ON.-archief bevat voorbeelden van schrijnende toestanden in de Opvoederswereld-in-hetjaar-1943. We mogen ons dan over den bloei van het A.V.L.O.N. verheugen, dat de werkzaamheden van de verschillende afdeelingen in 1944 mogen verminderen hopen we zeker!

Maar overigens gaan we het nieuwe jaar vol verwachting in. 1944 wordt het jaar van de propaganda. Met onze goed opgebouwde organisatie gaan we scheep en met volle zeilen —en vast ook voor den wind • gaan we voorwaarts. Er mag geen leerkracht in Nederland zijn, die in het komende jaar niet met het A.V.L.O.N. in aanraking komt en er zijn gedachten over laat gaan. Oh, zeker, we zijn niet zoo idealistisch, dat we aan het einde van 1944 alle leerkrachten als leden van het A.V.L.O.N. zien, dat zou te mooi zijn om waar te zijn, maar er zullen er toch heel wat tot ons komen, die over hun aanvankelijke bezwaren heenstappen, omdat zij zien, dat het A.V.L.O.N. goed is en zij bij het lidmaatschap van het A.V.L.O.N. niets te verliezen en alleen maar te winnen hebben: te winnen voor zichzelf en hun gezin en

voor de gemeenschap van opvoeders in ons Vaderland, waarvan zy deel uitmaken.

OPSTELLER

Uit de districten en kringen

HET A.V.L.O.N. IN AMSTERDAM.

Op Woensdag 15 December had in het District Amsterdam een districtsraadsvergadering plaats. Na opening door den Districtsvertegenwoordiger, coll. C. Brouwer, die vaststelde, dat alle Districtshoofden der afdeelingen aanwezig waren, werd allereerst rondschrijven no. 29 besproken. De Districtsraad besloot, dat er in Januari a.s. een vergadering met alle leden uit het District Amsterdam gehouden zal worden. Nadere beslissingen hierover zullen genomen worden na de Jaarvergadering in Den Haag op 28 en 29 Dec. a.s.

In principe werd besloten om in de naaste toekomst excursies uit te schrijven voor de leden van het District Amsterdam. Amsterdam leent zich daar uitstekend voor. En al hebben we dan den tijd niet mee, een begin kan gemaakt worden. Maar deze excursies zullen principieel, d.w.z. naar een bepaald plan, en niet occasioneel gemaakt worden. ledere leerkracht moet het maken van excursies als een welkome gelegenheid beschouwen om zijn kennis aan te vullen om zoodoende „levende” leerstof op te doen voor zijn dagelijkschen arbeid.

Met het verzamelen van adressen voor de a.s. propaganda-actie is het District Amsterdam goed op weg. Dank zij de medewerking van het Gemeentebestuur beschikken we over alle adressen van het Gemeentelijk Onderwijspersoneel, terwijl het verzamelen van adressen van onze collega’s bij het Bijzonder Onderwijs, dank zij weer de medewerking van anderen, ook in de goede richting gaat. Omdat coll. C. Brouwer in opdracht van het Algem. Secretariaat zijn functie neer moet leggen, opdat hy zich geheel kan wijden aan het A.V.L.0.N.-orgaan, kwamen er veranderingen in de samenstelling van den Districtsraad. De functie van Districtsvertegenwoordiger wordt voorloopig waargenomen door coll. J. G. N. Möhlmann, Als districtshoofd voor de Vorming en Propaganda werd aangewezen, coll. B. L. Oostdam, tot nog toe Districtshoofd voor den Rechtskundigen Bijstand. Als zijn opvolger werd benoemd coll. Rem de Vries, die hiermee als nieuw lid den Districtsraad weer komt completeeren.

Binnen afzienbaren tijd zullen in Amsterdam ook de Kringvertegenwoordigers benoemd zijn. In Kring Zuid heeft coll. Mej. Ree haar functie reeds aanvaard.

INHOUD: Jaarwisseling Uit de Districten en Kringen Van het Algemeen Secretariaat De A.V.L.0.N.- Bibliotheek „Hoe zit dat”? Departementale Berichten.