is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1943, no 41, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VREESWIJK, St. Barbaraschool, tijd. ond.es; aan den pastoor. WILNIS, Hervormde school, tijd. ond.« es; aan het hoofd, J. J. Vrielinkj zoo spoedig mogelijk. |

WOGNXJM, R.K. jongensschool, tijAj ond.er(es); zoo spoedig mogelijkj het hoofd.

ZEIST, Openbare lagere school, onderwijzeres; aan den burgemeester; vóór 15 Februari.

8.L.0,

AMSTERDAM, Openbaar b.1.0., onderwijzer; aan den burgemeester (raadhuis, afd. Onderwijs); vóór 16 Februari.

AMSTERDAM, School der St. Vinc.- verg., hoofd, leerkrachten; aan het bestuur. Kloveniersburgwal 95, Amsterdam C.

VOORBER. L.O.

ENSCHEDE, Montessorischool, leidster; aan het bestuur, Oldenzaalschestraat 46, Enschede; vóór 1 Maart.

gemeente ’S-GRAVENHAGE Aan de Zeevaartschool te Scheveningen moet met ingang van 1 September 1944, een Directeur worden benoemd. Bezoldiging volgens het Salarisbesluit N.O. 1935 (K.B. 28 Augustus 1935, Stbl. no. 518). Gegadigden moeten ervaring bezitten op het gebied van het zeevaartonderwijs en in het bezit zijn van de akte N XV of de akte N XVI. Op zegel gestelde verzoekschriften met de bij de wet vereischte stukken (bewijsAiewijzen van zedeliik gedrag over de laatste 2 jaren en gewaarmerkte afschriften van de akten van bekwaamheid), vóór 1 April 1944 inzenden aan den Burgemeester.

GEMEENTE FRANEKER (2e klasse) Aan de Openbare Lagere School A (hoofd J. Bakker) te Franeker wordt gevraagd een Onderwijzer (Bste leerkracht) Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te zenden aan den Burgemeester van Franeker, binnen een week na het verschijnen van dit blad.

GEMEENTE BEVERWIJK (2e klasse) Aan de openbare lagere Zeewijkschool (hoofd de heer D. Dangermond) wordt gevraagd een Onderwijzer stukken binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan den Burgemeester. Bezoeken van sollicitanten kurmeri alleen door het hoofd der school worden afgewacht.

GEMEENTE MARUM (Gr.) Aan de openbare school voor U.L.O. te Marum (Kruisweg) wordt gevraagd een Onderwijzer Bezit akte Engelsch (l.o.) verplicht. Bezit meerdere akten strekt tot aanbeveling. Marum heeft een goede tramen busverbinding met Groningen, Drachten en Heerenveen. Sollieitatiestukken aan den Burgemeester vóór 25 Februari a.s.

GEMEENTE LEEUWARDEN De Burgemeester van Leeuwarden roept sollicitanten op naar de betrekking van HOOFD van Gemeenteschool no. 15 (Ie t.m. 6e leerjaar). Voorloopig geen inzending van akten en bewijs zedelijk gedrag. Sollicitatie met uitvoerige inlichtingen (leeftijd, akten, tegenwoordige functie, enz.) in te zenden aan den Burgemeester vóór 1 Maart 1944. Persoonlijke kennismaking alleen na oproeping.

GEMEENTE TEXEL (2e klasse) (Herhaalde oproeping) Aan de openbare lagere school te Oosterend kan worden geplaatst een Onderwijzer (es) 3e leefkracht. Aanteekening handenarbeid kan tot aanbeveling streicken Sollicitaties vóór 1 Maart 1944 aan den Burgemeester van Texel te Den Burg.

GEMEENTE GRONINGEN Bij het openbaar lager onderwijs der gemeente Groningen wordt gevraagd een tijdelijk Onderwi j zer(es) in lichamelijke oefening. Vereischt is het bezit van de akte van Lich. Oefening M.O. zoomede het Diploma Zwemonderwijs, afgegeven door den N G.R.B. Infimctietreding zoo spoedig mogelijk. Gegadigden geheven hun sollicitatiestukken (sollicitatie op zegel) met bewijs van zedelijk gedrag vóór 22 Februari 1944 in te zenden aan de afdeeling „Onderwijs” ter gemeentesecretarie.

GEMEENTE UTRECHT De Burgemeester van Utrecht roept sollicitanten op naar de betrekking van Onderwijzer(es) aan de openbare scholen voor g. 1.0. aan den Abstederdijk 32, den Draaiweg, de Mariëndaalstraat. Aanmelding (zonder overlegging van stukken) uiterlijk 21 Februari Benoembare leerkrachten aanwezig.

GEMEENTE NIJMEGEN

Gevraagd: le. een onderwijzeres aan de openb. lagere school 2. Hoofdakte en akte k vereischt. Indiensttreding 1 Juni 1944. 2e. een onderwijzeres aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs. Vereischte a. Hoofdakte, b. akte k. en c. de akten Fransch 1.0., Duitsch 1.0., en Engelsch 1.0. öf Engelsoh M.O. A. Indiensttreding 1 September 1944. Inzending van sollicitaties binnen een week na verschijning van dit blad bij den Burgemeester. Persoonlijke kennismaking uitsluitend na oproeping.

GEMEENTE IEEUWARDEN De Burgemeester van Leeuwarden roept sollicitanten op naar de volgende betrekkingen bij het Gewoon Lager Onderwijs: a. onderwijzeres aan Gemeenteschool no. 5 (Ie t.m. Be leerjaar): b. onderwijzeres aan de school te Hulzum, Schrans (Ie t.m. 8e leerjaar):

c. onderwijzer aan Gemeenteschool no. 8 (Ie t.m. 6e leerjaar). Voorloopig geen inzending van akten en bewijs zedelijk gedrag. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen (leeftijd, akten, tegenwoordige functie, enz.) in te zenden aan den Burgemeester vóór 1 Maart 1944. Persoonlijke kennismaking alleen na oproeping.

“qgczärubwp 5*‘ % “zo

200 -vGr3MnJ± vn.cn ■wiS&cL of- qifostxirfcingsb'd.jei/:

Piak ov het axmhieAnn. Cizn. 00. SpcLCur{>

Help P.T.T. •en Vuzeih

OpsteUer: J. Hettema, Vinkeveen. – Verantwoordelijk Drokker: N.V. Drukkerij j2 ct K. – P- mS/4. Registratienummer voor niet-commercieete Abonnementsprijs: 5 gld. per gaar. Prigs per ™«r^jsSSxtingen: 538.990.