is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 3, 1944, no 51, 1943

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A V L o N

ALGEMEEN VOORZIENINGSFONDS VOOR LEERAREN EN ONDERWIJZERS IN NEDERLAND

Algemeen Seeretariaat: ’s-Gravenhage, Koningin Mariastraat 24 – Telefoon 722548 – Giro 452370

Opsteller: C. BROUWER Valeriusstraat 21boven Amsterdam-Zuid

Wat moet een A.V.L.0.N.-lid doen als hij....

a. buiten zijn schuld in financieele moeilijkheden is geraakt?

Antwoord: Schrijven aan ’t districtshoofd voor Geldelijken Bijstand en hem mededeelen, dat men een beroep op deze afdeeling wenscht te doen. Het districtshoofd zendt U dan de noodige papieren ter invulling en/of komt naar U toe om de zaak mondeling te bespreken.

b. in verband met langdurige ziekte moeilijkheid met zijn salaris ondervindt?

Antwoord: schrijven aan ’t districtshoofd voor de afdeeling Recht op bijstand bij ziekte. Ook deze stelt zich zoo spoedig mogelijk met U in verbinding.

c. behoefte heeft aan rechtskundigen bijstand omdat hy moeilijkheden ondervindt met de uitbetaling van wachtgelden, pensioenen of anderszins?

Antwoord: Zich wenden tot het districtshoofd van de afdeeling voor Rechtskundigen Bijstand, die hem zoo mogelijk zelf van advies dient of zich in verbinding stelt met het hoofd der afdeeling.

d. operatiekosten heeft gemaakt voor zichzelf of voor een lid van zijn gezin?

Antwoord: Mededeeling doen aan het districtshoofd voor de afdeeling Recht op bijstand bij ziekte. Deze geeft U aanwijzingen voor wat U verder hebt te doen.

e. in zijn gezin het derde kind krijgt?

Antwoord: Daarvan terstond mededeeling doen onder gelijktijdige opzending van het trouwboekje aan het districtshoofd voor de afdeeling Recht op bijstand by ziekte. Deze zorgt er voor dat u de uitkeering wegens bevalling zoo spoedig mogelyk ontvangt.

Weezen van A.V.L.0.N.-leden kunnen een beroep doen op het Weezenfonds.

Wendt U in voorkomende gevallen tot het districtshoofd van het Weezenfonds, die U verdere inlichtingen verschaft.

A.V.L.0.N.-leden wenden zich dus in alle gevallen tot de districtshoofden der betrokken afdeelingen en dus niet rechtstreeks tot de hoofden der afdeelingen of het Algemeen Secretariaat.

Waar in een district tijdelijk of door omstandigheden een districtshoofd ontbreekt, wordt zijn functie waargenomen dóór den districtsvertegenwoordiger.

ledere districtsfunctionaris staat voor U klaar om op de snelste wijze U van dienst te zijn.

Adressen en spreekuren inspecteurs en inspectrices

Dr. D. G. NOORDIJK (inspecteur van het onderwijs in algemeenen dienst). Te spreken uitsluitend na schriftelijke aanvrage onder vermelding van het onderwerp en bekomen antwoord. Bureau: Paschlaan 24, Apeldoorn. Tel. 3044.

V.H.M.O.

Dr. E. H. RENKEMA (inspecteur der Gymnasia, alsmede van de Handelsavondscholen in Amsterdam, ’s-Gravenhage en Rotterdam), Conradkade 65, ’s-Gravenhage (Tel. 399745). Spreekuur op den Isten en 3den Zaterdag der maand van 14.30—16 uur in het gebouw van het Christelijk Gymnasium, Sweelinckstraat 1, ’s-Gravenhage.

J. VAN ANDEL (inspecteur der Lycea, alsmede van de Handelsavondscholen in Gelderland en Overyssel), Riouwstraat 128, den Haag (Tel. 556310). Spreekuur op den Isten en 3den Zaterdag der maand van 13.30—15 uur in het gebouw van het Nederlandsch Lyceum, Willemstraat 40 A, ’s-Gravenhage.

M. VAN DER WEYST (Iste inspectie, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg), ’s-Hertogenbosch, Willem van Oranjelaan 13 (Tel. 5736). Spreekuur den Isten en 3den Zaterdag der maand van 13,30—15.30 uur op genoemd adr^s.

Dr. W. VAN DEN ENT (2de inspectie, Zuid-Holland en Zeeland), Oosteinde 34, Voorburg (Tel. 778254). Spreekuur op den 4den Zaterdag in April van 14—16 uur in het gebouw van de gem. H. 8.5., 3e van den Boschstraat 22, ’s-Gravenhage.

INHOUD: Wat moet een A.V.L.0.N.-lid doen als hij....? Adressen, spreekuren Inspecteurs en Inspectrices A.V.L.0.N.-bibliotheek Departementale berichten

Uit de pers.