is toegevoegd aan uw favorieten.

Opvoeding in volkschen geest; maandblad van het Opvoedersgilde, jrg 2, 1942, no 14, 1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JLV.L.O.N.

Algemeen Voorzieningsfonds voor Leeraren en Onderwijzers in Nederland

Kon. Mariaslraal 24 – Telefoon 722548, Den Haag – Giro 452379

District Drenthe

Dlstrictsvertegenwoordiger P. J. Kouwe, Burg. v. d. Lelysingel 11, Coevorden.

District Overijssel

Districtsvertegenwoordiger A. D. J Have, Brinkstraat 193, Enschede.

VRIJSTELLING VAN ZEGELRECHT

Volgens beslissing van den wnd. secr. generaal van het Departement van Flnaiiciën dd. 6 November 1942, No. 78, heeft het AVLON vrijstelling van zegelrecht verkregen voor kwitanties en schuldbekentenissen van de afdeeling voor Geldelijken Bijstand. Hieruit blijkt, dat ook van hoogerhand het werk van het AVLON wordt gewaardeerd en het belang daarvan wordt ingezien.

UITKEERING BIJ GEZINSUITBREIDING

Het is gebleken, dat er beroepsgenooten zijn, die meenen dat de uitkeering van ƒ 50.— wegens bevalling niet bi 3 de afdeeling Ziekteverzekering van het A.V.L.O.N. kan worden aangevraagd, daar onderwijzers thans ook in aanmerking komen voor de uitkeering van ƒ 55. , welke volgens de nieuwe regeling van het Departement van Sociale Zaken bij gezinsvermeerdering wordt verleend. Daarom wordt medegedeeld, dat leden van het A.V.L.O.N. beide uitkeenngen kunnen aanvragen. Zij ontvangen bi] gezinsuitbreiding f 105.-.

AANVRAGE VAN PENSIOEN

Er wordt geregeld medegedeeld, dat de beslissing van den Pensioenraad 'hzake het verleenen van pensioen, geruimeri tijd op zich laat wachten. Naar aanleiding daarvan raden wij aan om, alvorens pensioen aan te vragen, aan ons kantoor te verzoeken om mede te deelen, welke stukken bij de aanvrage van pensioen overgelegd moeten worden. In menig geval heeft deze lange wachttijd tot gevolg, dat de aanvrager in fman-Cieele moeilijkheden komt te verkeeren, daar er gedurende den tijd, dat de aanvrage om pensioen aanhangig is, salaris noch pensioen wordt uitgekeerd. Het is dus van belang, dat de aanvrage zoo weinig mogelijk tijd vordert De aandacht wordt erop gevestigd, dat leden van het AV.L.O.N. gedurende dit tijdvak het salaris uitbetaald krijgen door de afdeeling Ziekteverzekering van het A.V.L.O.N. voor hen doet zich dus geen enkele moeilijkheid voor.

ONDERWIJZER, TEVENS BUURTSCHAPSHOOFD

Combinatie van functies toegestaan

De Staatscourant bevat een besluit van den secretaris-generaal van Opvoeding, van 27 October, waarbij hij in afwijking van het ter zake door den Raad van State Ingenomen standpunt naar aanleiding van een verzoek van een onderwijzer aan de openbare ulo-school te Joure, zich uitspreékt voor de mogelijkheid van combinatie van de betrekking van onderwijzer aan deze school en de waarneming van de functie van buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst en de Winterhulp Nederland voor Haskerland. De commissaris der provincie Friesland had in eerste Instantie het verzoek van den onderwijzer, om de te dezen verr eischte vrijstelling te verleenen, geweigerd, omdat z.i. slechts bij hooge uitzondering moest worden afgeweken van het

algemeen beginsel, dat een onderwijzer zich uitsluitend aan zijn taak bij het onderwijs moet wijden en geen bijbetrekking behoort te bekleeden. Deze uitzondering achtte hij hier niet aanwezig, omdat de taak, die belanghebbende heeft als onderwijzer aan een a-jarige ulo-school en leeraar aan een handelscursus, waarbij tevens nog privaatlessen komen, nauwelijks vermeerdering van werkzaamheden loeiaat en bovendien de gewenschte bij-Detrekking veel arbeid met zich zal brengen. In dit verband verwees hij naar een omschrijving van de taak van buurtscnapshoofd, voorkomende in het Voorlichtingsblad van de Winterhulp Nederland en van den Ned. Volksdienst van December 1941, waarin de verwachting wordt uitgesproken, dat de buurtschapshoofden biniienKort tijd te kort zullen komen, zoodat z.i. er alleszins gevaar voor bestaat, dat bij combinatie van de betrekking van onderwijzer en de functie van buurtschapshoofd de belangen van het onderwijs zullen worden geschaad.- Naar aanleiding van het door belanghebbende tegen deze beslissing ingesteld beroep sloot de Raad van State, aid. voor de geschillen van bestuur, zich bij het standpunt van den commissaris aan en meende dan ook dat de gevraagde vrijstelling terecht door den commissaris was crotxroi cyeT*H

geweigerd. De secretaris-generaal kon echter geen vrijheid vinden om een daartoestrekkend ontwerp-besluit te bekrachtigen. Hij wees er de afdeeiing op, dat vele onderwijzers en leeraren zeer omvangrijken arbeid als leeraar aan avondcursussen, als directeur van dergelijke cursussen, als opleider, enz. verrichten, maar dat zij niettegenstaande dat hun gewonen arbeid in de school tot volle tevredenheid van hun meerderen doen, omdat alles afhangt van de werkkracht van den persoon en van de idee, waardoor hij wordt gesteund. Voorts betoogde hij, dat jonge instituten als Winterhulp Nederland en de Nederlandsche Volksdienst zoo sterk mogelijk dienen te worden gesteund, waartoe de overheid het hare kan doen door tegemoetkomendheid te betrachten, wanneer een beroep op haar wordt gedaan. Ondanks dit betoog bleef de afdeeiing van den Raad van State van oordeel, dat de omvangrijke arbeid, welke het gevolg zou zijn van aanvaarding van bedoelde nevenfunctie, de werkzaamheid in de hoofdbetrekking van den appellant in die mate nadeelig zou beïnvloeden, dat het verleenen van de gevraagde vrijstelling niet verantwoord kon worden geacht. Het overleg heeft zoodoende de tegen het voorgedragen ontwerp-besluit gerezen bedenkingen niet weggenomen, waarop de secretaris-generaal, niet door het aangevoerde overtuigd, overeenkomstig het door hem in deze zaak ingenomen standpunt, het beroep van appellant gegrond verklaarde en hem alsnog de gevraagde vrijstelling voor de waarneming van de functie van buurtschapshoofd van den Nederl. Volksdienst. en van de Winterhulp Nederland heeft verleend.

A.V.L.0.N.-FUNCTIONARISSEN

District Groningen

Districtsvertegenwoordiger S. v. d. Bank, Provinclaleweg 39 D., Heiligerlee.

District Friesland

Districtsvertegenwoordiger Y. Koldijk, Goudenregenstraat 45, Leeuwarden.

District Gelderland

Districtsvertegenwoordiger Dr. A. C. de Koek, Jachthoornlaan 52, Apeldoorn. Bpreekuur Maandag van 17—18 uur. Indien drie dagen vooraf bericht ontvangen wordt, ook des Zaterdags van 14.30—15.30 uur.

Districtshoofd voor de afdeeling Ziekteverzekering G. van Gunst, Eerbeekscheweg 105, Loenen.

Districtshoofd voor de afdeeling voor Geldelijken Bijstand F. Hendriks, Vlijtweg B. 34, Epe.

Districtshoofd voor de afdeeling voor Rechtskundigen Bijstand J. Vet, Jachtlaan 67, Apeldoorn.

Districtshoofd voor de afdeeling Vorming en Propaganda K. Andringa, Arnhemschestraatweg 69, Worth-Rheden (post Vel).

District Utrecht

Districtsvertegenwoordiger A. R. v. Bavel, Da Costakade 40, Utrecht.

District Noord-Holland

Districtsvertegenwoordiger A. Ballast, Wijk aan Zeeërweg 136, IJmuiden.

District Amsterdam

Districtsvertegenwoordiger C. Brouwer, Valeriusstraat 21 boven, Amsterdam. Spreekuur Maandag van 19—20 uur (Vondelstraat 16, Amsterdam-W.). Districtshoofd voor de afdeeling Ziekteverzekering G. L. te Molder, Valeriusstraat 294 huis, Amsterdam.

Districtshoofd voor de afdeeling voor Geldelijken Bijstand H. J. Prins, Hunzestraat 107 11, Amsterdam. Districtshoofd voor de afdeeling voor Rechtskundigen Bijstand B. W. v. Thuyl, van Serooskelkenpleln 43 11, Amsterdam.

Districtshoofd voor de afdeeling Vorming en Propaganda A. A. Almoes, Amstellaan 72 huis, Amsterdam.

District Zuid-Holland

Districtsvertegenwoordiger A. W. H. Plokhooy, Frederikstraat 14, Dordrecht.

District ’s-Gravenhage

Districtsvertegenwoordiger P. B. Brouwer, Pahudstraat 134, ’s-Gravenhage. Spreekuur Maandag van 19—20 uur.

District Rotterdam

Districtsvertegenwoordiger A. v. Balen, van Houtenstraat 19 b, Rotterdam (C). Spreekuur Woensdag van 17.30—18.30 uur.

District Zeeland

Districtsvertegenwoordiger J. Bongertman, Touwbaan A 270 C, Zierikzee.

District Noord-Brabant

Districtsvertegenwoordiger L. H. J. Oprinsen, J. P’. Coenstraat 54, Tilburg.

District Limburg

Districtsvertegenwoordiger G. Trijbéls, Meuserstraat 133 a, Kerkrade.

Daar waar geen spreekuren vermeld zijn gelieve men deze vooraf schriftelijk aan te vragen.

voor Niet-commercieele Vereenigingen en Stichtingen. 538690.